การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการหดตัวเมื่อเผาของอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิแบบวงกลม

ผู้แต่ง

  • ลดา พันธ์สุขุมธนา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • จันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ศิริวรรณ แซ่ภู่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ฉัตรชัย บาลศรี กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.162

คำสำคัญ:

เซรามิก, เตาเผา, อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิแบบวงกลมได้พัฒนาจากสูตรที่ประกอบด้วย ทัลคัม แมกนีเซียมคาร์บอเนต แบเรียม คาร์บอเนต เหล็กออกไซด์ ดินขาว และควอตซ์ เป็นองค์ประกอบ ขึ้นรูปอุปกรณ์ฯด้วยวิธีอัดแห้งให้ได้ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 2.5 ซม. ความหนาแน่น 1.8 กรัม/ลบ.ซม. ตัวอย่างมีสมบัติการหดตัวเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 960°C, 1100°C, 1140°C และ 1200 °C อยู่ในช่วงร้อยละ 2.21-9.98 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00-0.06 งานวิจัยนี้ได้ใช้สถิติใน การประมวลผลสมบัติของอุปกรณ์ที่พัฒนาเมื่อเผา พบว่าการเพิ่มอุณหภูมิมีผลให้การหดตัวเมื่อเผาเพิ่มขึ้น แต่ไม่มี ผลต่อค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการหดตัวเมื่อเผา งานวิจัยนี้ยังได้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบสมบัติของอุปกรณ์ที่ พัฒนากับอุปกรณ์ที่จําหน่ายในท้องตลาด ในค่าเฉลี่ยของการหดตัวเมื่อเผา ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการหดตัว เมื่อเผา และการเปลี่ยนแปลงของค่าการหดตัวเมื่อเผากับระดับอุณหภูมิ

References

ลดา พันธ์สุขุมธนา, การตรวจสอบอุณหภูมิการเผา, วารสารเซรามิกส์, 2554, 15(36), 22-34

Using bullers rings in statistical process control (Online). (Viewed 8 June 2014). Available from: http://www.azom.com/article. aspx?ArticleID=8172

BullersTM pyrometric Rings (Online). (Viewed 8 June 2014). Available from : http://www. mantectechnicalceramics.com/sites/default/files/ bullers_rings_brochure.pdf

Process temperature control rings (PTCR) (Online). (Viewed 8 June 2014). Available from: http://www.ferro.com/nr/rdonlyres/74f7 1fel407d-4a48-b386-24e90542a3fa/0/is04_e_ptcr.pdf

TempCHEKS (Online). (Viewed 8 June 2014). Available from: http://www.ortonceramic. com/products/tempcheks

กรมวิทยาศาสตร์บริการ. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิสําหรับเตาเผาอุณหภูมิสูง (ระดับต้นแบบ), 2556.

REED, S. J. Introduction to the principles of ceramic processing. New York : John Wiley & Sons, 1989, pp.464-466

KINGERY, W.D., H. K. BOWEN, and Donald R. UHLMANN. Introduction to ceramics. 2nd ed. New York : John Wiley & Sons, 1991, pp. 495-497, pp.507-508

แกลนูลสำหรับอัด

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-10-2022

How to Cite

พันธ์สุขุมธนา ล., วรสรรพวิทย์ จ., แซ่ภู่ ศ., & บาลศรี ฉ. (2022). การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติการหดตัวเมื่อเผาของอุปกรณ์ตรวจสอบอุณหภูมิแบบวงกลม . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 15–23. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.162