การสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากเถ้าชานอ้อย

ผู้แต่ง

  • วรรณา ต.แสงจันทร์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ปราณี จันทร์ลา กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • ศันสนีย์ รักไทยเจริญชีพ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สุทธิมา ศรีประเสริฐสุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.161

คำสำคัญ:

เถ้าชานอ้อย, คอร์เดียไรต์, วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรม

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากเถ้าชานอ้อย คํานวณสูตรส่วนผสมที่ใช้ในการทดลองจากตาราง สามเหลี่ยมโดยแปรเปลี่ยนปริมาณ MgO ระหว่างร้อยละ 9-14 AI2O3 ระหว่างร้อยละ 30-38 และ SIO2 ระหว่างร้อยละ 47-55 คํานวณเป็นสูตรวัตถุดิบโดยใช้เถ้าชานอ้อย แมกนี้ไซต์ ดินขาว และอะลูมินา นําไปเผาสังเคราะห์ให้เกิด คอร์เดียไรต์ที่อุณหภูมิ 1250 และ 1300°C ตรวจสอบเฟสที่ได้หลังเผา โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์(XRD) จากนั้นคัดเลือกสูตรส่วนผสมที่มีคอร์เดียไรเกิดขึ้นปริมาณสูงสุด นํามาขึ้นรูปเป็นชิ้นทดสอบ และเผาที่อุณหภูมิ 1300°C  ศึกษาสมบัติทางกายภาพหลังเผา ได้แก่ การหดตัว การดูดซึมน้ํา และความหนาแน่น ความแข็งแรง (Modulus of rupture) และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Coefficient of thermal expansion) ผลการศึกษาทดลอง พบว่า สูตรส่วนผสมที่มี คอร์เดียไรต์ เกิดขึ้นปริมาณสูงสุด หลังเผาที่อุณหภูมิ 1300°C มีสมบัติทางกายภาพดังนี้ การหดตัว (Shrinkage) ร้อยละ 8.6 การดูดซึมน้ํา (Water absorption) ร้อยละ 8.4 ความหนาแน่น (Bulk density) 2.09 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ค่าความแข็งแรง 48.9 เมกะพาสคาล และค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน 3.53x10-6/ °C

References

SINGER, F. and Sonia S. SINGER. Industrial Ceramics, London : Chapman and Hall, 1979, pp. 482-487

EPPLER, Richard, A. and Douglas R. EPPLER, Glazes and Glass Coating, Westerville, USA : The American ceramic society, 1998, pp. 25-29

Low themal expansion modified cordierite, US. Patent 4.403,017, Sep 6, 1983.

LEVIN, E.M, C.R. ROBBINS and H.F. MCMURDIE. Phase Diagrams for Ceramists, Ohio, USA : The American Ceramic Society, 1964, p. 246

NORTON, F. Fine Ceramics: Technology and Applications, New York : Mcgraw-Hill, 1970, p. 273

KINGERY, W.D. et.al. Introduction to Ceramics, 2nd edition, Singapore : John Wiley & Son, 1991, p.87

SHUI, Z.H. et.al. Effect of porosity on the thermal expansion coefficient, Constr. Build. Mater. 24(9), 2010, pp. 1761-1767.

XRD patterns ของสูตร A - H เผาที่อุณหภูมิ 1300 ํC

Downloads

เผยแพร่แล้ว

01-08-2014

How to Cite

ต.แสงจันทร์ ว., จันทร์ลา ป., รักไทยเจริญชีพ ศ., & ศรีประเสริฐสุข ส. (2014). การสังเคราะห์คอร์เดียไรต์จากเถ้าชานอ้อย . วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 3(3), 9–14. https://doi.org/10.60136/bas.v3.2014.161