ผลกระทบของระบบปรับตั้งต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์

ผู้แต่ง

  • จิตตกานต์ อินเที่ยง กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.137

คำสำคัญ:

เครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์, ระบบปรับตั้ง, ความเป็นเชิงเส้น, ความไว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอผลกระทบของระบบปรับตั้งที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์ ในงานวิจัยนี้จะทำการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่มีค่าความสามารถสูงสุด 520 กรัม ค่าความละเอียด 0.1 มิลลิกรัม ที่ได้รับการปรับตั้งแตกต่างกัน 2 แบบ ได้แก่ การปรับตั้งด้วยตุ้มน้ำหนักภายในและการปรับตั้งด้วยตุ้มน้ำหนักภายนอกตามวิธีการสอบเทียบ EURAMET cg-18 จากผลการสอบเทียบในหัวข้อค่าผิดพลาดของการอ่านค่า (error of indication) ซึ่งสัมพันธ์กับคุณลักษณะค่าความผิดพลาดเชิงเส้น (linearity deviation) ของเครื่องชั่งน้ำหนักพบว่าผลการสอบเทียบในหัวข้อดังกล่าวสำหรับการปรับตั้งทั้ง 2 แบบมีค่า En number แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ \left | En \right |> 1 > 1 โดยเมื่อพิจารณาจากเส้นกราฟความเป็นเชิงเส้น (Linearity graph) ของทั้ง 2 เงื่อนไขพบว่าค่าความผิดพลาดเชิงเส้นของทั้ง 2 เงื่อนไขมีค่าต่างกันแต่ยังน้อยกว่าค่าที่กำหนดจากผู้ผลิต ±0.4 มิลลิกรัม แต่เมื่อพิจารณาค่าความชัน (slope) ที่แสดงถึงคุณลักษณะค่าความไว (Sensitivity) พบว่าในกรณีปรับตั้งด้วยตุ้มน้ำหนักภายในมีค่าความชัน (Slope) 4.00x10-6 และเมื่อทำการปรับตั้งด้วยตุ้มน้ำหนักภายนอกค่าความชัน (Slope) มีค่าลดลงเป็น 5.97x10-7 ซึ่งแสดงว่าระบบปรับตั้งด้วยตุ้มน้ำหนักภายในของเครื่องชั่งตัวอย่างนี้มีค่าผิดพลาดจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเครื่องชั่ง

References

จิตตกานต์ อินเที่ยง UP DATE สมท.สาร : การปรับตั้งเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ (ตอนที่ 1) ฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2549 หน้า 13-16

Scorer, T., Perkin, M., and Buckley, M. Measurement Good Practice Guide No.70 : Weighing in the Pharmaceutical Industry. Middlesex : NPL, 2004, p.15&16.

Intiang, J., Sirichote, W., and Boonsanit, S. Bulletin of Applied Science : Development of automatic calibration system for electronic balances. Department of Science Service (DSS), 2019, ปีที่ 8 ฉบับที่ 8

EDWIN, C. M. and K.M.K. FEN. The Calibration of Weights and Balances. Sydney : CSIRO, 2003. pp.47-48. ISBN 0975074431.

METTLER-TOLEDO User Manual Analytical Balances XPE models. Greifensee, Switzerland, 11/2016.

EURAMET. Calibration Guide No. 18. Guidelines on the Calibration of Non-Automatic Weighing Instruments. Braunschweig, Germany, Version 4.0 (11/2015).

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION AND INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. ISO/IEC 17043:2010(E). Conformity assessment – General requirements for proficiency testing. Geneva, Switzerland : International Organization for Standardization (ISO), 2010.

ตารางผลการเปรียบเทียบ En number ระหว่างผลการสอบเทียบของทั้ง 2 เงื่อนไข

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2022

How to Cite

อินเที่ยง จ. (2022). ผลกระทบของระบบปรับตั้งต่อประสิทธิภาพของเครื่องชั่งน้ำหนักอิเล็กทรอนิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 11(11), 105–112. https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.137