การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

ผู้แต่ง

  • จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมภพ ลาภวิบูลย์สุข กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.126

คำสำคัญ:

อะคริลาไมด์, ลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี, อาหารทอด

บทคัดย่อ

การตรวจวัดปริมาณสารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด ดำเนินการโดยศึกษาความเหมาะสมของเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรีและเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่น (Matrix solid dispersion) หรือเทคนิค QuEChERS ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีมีความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับตาม EU Commission regulation 2017/2158 ได้ค่าร้อยละการคืนกลับเฉลี่ยร้อยละ 100.7  95.3 และ 103.8 ที่ระดับความเข้มข้น 20  500 และ 1,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 3.82 – 8.00 นอกจากนี้ขีดจำกัดของการตรวจวัดและขีดจำกัดของการหาปริมาณ เท่ากับ 5 และ 20 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ  จากผลการวิจัยแสดงว่าวิธีนี้มีความน่าเชื่อถือ และเหมาะสมสำหรับการใช้หาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในผลิตภัณฑ์อาหารทอด

References

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Safety evaluation of certain contaminants in food. In: WHO Food Additives Series, No. 63/FAO JECFA Monographs 8. Geneva: WHO Press, 2011.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Safety evaluation of certain contaminants in food. In: WHO Food Additives Series, No. 55/FAO Food and Nutrition Paper, No. 82. Geneva: WHO Press, 2006.

FAO/WHO (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), 2011. Evaluation of certain Food Contaminants. Seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Rome, 16–25 February 2010). WHO Technical Reports Series 959.

TAREKE, E., P. RYDBERG, P. KARLSSON, S. ERIKSSON and M. TÕRNQVIST. Acrylamide: a cooking carcinogen. Chemical Research in Toxicology. 2000, 13(6), 517-522.

Svensson, K., Abramsson, L., Becker, W., Glynn, A., Hellen.s, K.E., Lind, Y. and Ros.n, J. Dietary intake of acrylamide in Sweden. Journal of the Food and Chemical Toxicology, 2003, 41, 1581-1586.

SÕRGEL, F., M. KINZIG-SCHIPPERS, M. ILLAUER, A. SKOTT, C. LANDERSDORFER, R. WEISSENBACHER and A. HOFMANN. Acrylamide: Increased concentrations in homemade food and first evidence of its variable absorption from food, variable metabolism and placental and breast milk transfer in humans. Journal of Chemotherapy. 2002, 48(6), 267-274.

KLAUS, A.N. and W. SCHMAHL, Mutagenic and teratogenic effects of acrylamide in the mammalian spot tests. Mutation Research. 1989, 226(3), 157-162.

BERGMARK, E. Hemoglobin adducts of acrylamide and acrylonitrile in laboratory workers, smokers, and nonsmokers. Journal of Chemical Research. 1997, 16, 579-591.

TILSON, H.A. The neurotoxicity of acrylamide: An overview. Neurobehavioral Toxicology and Teratology. 1981, 3(4), 455-461.

U.S. Environmental Protection Agency (U.S. EPA). (1985). In: Health and Environmental Effects Profile for Acrylamide. Office of Research and Development, U.S. EPA, Washington, D.C. pp. 95.

KLAASEN, C.A.M. and J. DOULL. Casaret and Doull’s toxicology: the basic science of poisons. New York: Macmillan, 1986.

SHANKER, R. and P.K. SETH. Toxic effects of acrylamide in a fresh water fish, Heteropneustes fossilis. Archives Environmental Contamination and Toxicology, 1986, 37(2), 274-280.

RASFF – the Rapid Alert System for Food and Feed [online]. [view date: 16 April 2018]. Available from: https://webgate.ec.europa.eu

ศาลสหรัฐฯ สั่งร้านกาแฟแบรนด์ดัง ติดป้ายเตือนมะเร็ง [ออนไลน์]. 30 มีนาคม 2561. [อ้างถึงวันที่ 6 เมษายน 2561]. เข้าถึงจาก: https://www.posttoday.com/world/546155

NA JOM, K., P. JAMNONG and S. LERTSIRI. Investigation of acrylamide in curries made from coconut milk. Food and Chemical Toxicology. 2008, 46(1), 119-124.

ศูนย์วิจัยและประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัย สถาบันอาหาร [ออนไลน์]. [อ้างถึงวันที่ 6 เมษายน 2561].เข้าถึงจาก: http://fic.nfi.or.th/foodsafety/

KOMTHONG, P., O. SURIYAPHAN and J. CHAROENPANICH. Determination of acrylamide in Thaiconventional snacks from Nong Mon market, Chonburi using GC-MS technique. Food Additives and Contaminants (Part B). 2012, 5(1), 20-28.

จิตติมา เจริญพานิช. สารอะคริลาไมด์ที่แฝงมากับอาหารไทย. วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 2555, 40(4), 1059-1072.

MICRO, S., E. ROSS and J. WILLIAMS. Determination of Acrylamide in Processed Foods using ACQUITY I-Class and Xevo TQ-S micro. Waters, 2020.

TÕIGYESI, Á., and V. K. SHARMA. Determination of acrylamide in gingerbread and other food samples by HILIC-MS/MS: A dilute-and-shoot method. Journal of Chromatography B [online]. 2020, 1136, 121933. [view date: 20 October 2019] Available from: https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2019.121933

ZHANG, Y., Y. REN, J. JIAO, D. LI and Y. ZHANG. Ultra high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry for the simultaneous analysis of asparagine, sugars, and acrylamide in Maillard reactions. Analytical Chemistry. 2011, 83(9), 3297–3304.

DE PAOLA, E.L., G. MONTEVECCHI, F. MASINO, D. GARBINI, M. BARBANERA and A. ANTONELLI. Determination of acrylamide in dried fruits and edible seeds using QuEChERS extraction and LC separation with MS detection. Food Chemistry. 2017, 217, 191–195.

FERNÄNDEZ, A., M.I. TALAVERANO, F. PËREZ-NEVADO, E. BOSELLI, A.M. CORDEIRO, S. MARTILLANES, R. FOLIGNI, and D. MARTIN-VERTEDOR. Evaluation of phenolics and acrylamide and their bioavailability in high hydrostatic pressure treated and fried table olives. Journal of Food Processing and Preservation. 2020, 44(4), 14384.

SINGH, P., P. SINGH and R.B. RAJA. Determination of acrylamide concentration in processed food products using normal phase high-performance liquid chromatography (HPLC). African Journal of Biotechnology. 2010, 9(47), 8085–8091.

GENG, Z.M., P. WANG and A.M. LIU. Determination of acrylamide in starch-based foods by HPLC with pre-column ultraviolet derivatization. Journal Chromatographic Science. 2011, 49(10), 818–824.

LONGHUA, Xu., Z. LIMIN, Q. XUGUANG, X. ZHIXIANG and S. JIAMING. Determination of trace acrylamide in potato chip and bread crust based on SPE and HPLC. Chromatographia. 2012, 75, 269–274.

SUN, S.Y., Y. FANG and Y.M. XIA. A facile detection of acrylamide in starchy food by using a solid extraction-GC strategy. Food Control. 2012, 26(2), 220–222.

YAO, W.J. Direct determination of acrylamide in food by gas chromatography with nitrogen chemiluminescence detection. Journal of Separation Science. 2015, 38(13), 2272–2277.

SARAJI, M., and S. JAVADIAN. Single-drop microextraction combined with gas chromatography-electron capture detection for the determination of acrylamide in food samples. Food Chemistry. 2019, 274, 55–60.

KAMANKESH, M., A. NEMATOLLAHI, A. MOHAMMADI and R. FERDOWSI. Investigation of Composition, Temperature, and Heating Time in the Formation of Acrylamide in Snack: Central Composite Design Optimization and Microextraction Coupled with Gas Chromatography-Mass Spectrometry. Food Analytical Methods [online]. 2020, 14, 44-53. [view date: 20 October 2019]. Available from: https://doi.org/10.1007/s12161-020-01849-6

KANG, C., H. MA, Y. LI, C. ZHANG, Y. HONG and M. SHAO. Determination of acrylamide in foods by automatic accelerated solvent extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acta Chromatographica [Online]. 2020, 33(1), 64-72. [view date: 20 October 2019]. Available from: https://akjournals.com/view/journals/1326/aop/article-10.1556-1326.2020.00755/article-10.1556-1326.2020.00755.xml

โครมาโตแกรมของสารอะคริลาไมส์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

27-08-2022

How to Cite

ลาภวิบูลย์สุข จ., & ลาภวิบูลย์สุข ส. (2022). การทดสอบหาปริมาณสารอะคริลาไมด์ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารทอดด้วยเทคนิคเมทริกซ์ โซลิด ดิสเพอชั่นและอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 11(11), 21–34. https://doi.org/10.60136/bas.v11.2022.126