การทดสอบสมรรถนะหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวประเภทใช้ทางการแพทย์: คุณลักษณะทางฟิสิกส์

ผู้แต่ง

  • ศรสวรรค์ สิทธิพงศ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
  • ศิวะ สิทธิพงศ์ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
  • ณัฐพงศ์ นิลจรัสวณิช ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
  • ณัฐพล พรนําพา ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการ
  • ไพโรจน์ สังขไพฑูรย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
  • ชัยยุทธ มีงาม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.1242

คำสำคัญ:

สปันบอนด์, แผ่นกรอง, หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว, ASTM F2100-21, มอก.2424-2565

บทคัดย่อ

รายงานจากห้องปฏิบัติการนี้มีจุดประสงค์เพื่อแสดงวิธีการตรวจทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว และรายงานผล ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องในส่วนของ ลักษณะทั่วไป สมบัติการใช้งาน และคุณลักษณะทางฟิสิกส์ ตามข้อกําหนด มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2565 ซึ่งการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ อ้างอิงวิธีการทดสอบตาม ASTM F2100-21 ผลการทดสอบพบว่า หน้ากากตัวอย่างที่นํามาทดสอบมีค่าความแตกต่าง ความดัน 4 mmH2O/cm² และมีค่าความต้านการซึมผ่านของของเหลว (เลือดสังเคราะห์) ที่ความดันต่ำสุด 80 mmHg ส่วนการลามไฟถูกจัดให้อยู่ใน Class 1 ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคและประสิทธิภาพการกรองแบคทีเรีย คือ 95.7% และ 97.6% ตามลําดับ ซึ่งคุณลักษณะทางฟิสิกส์นี้สอดคล้องตามเกณฑ์การทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ประเภท ใช้ทางการแพทย์ระดับที่ 1 สามารถนําไปทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพเพื่อยืนยันความสอดคล้องตามข้อกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส่วนข้อมูลการศึกษาสมบัติวัสดุและโครงสร้างของหน้ากากอนามัย ได้รายงานผลไว้ให้ผู้ผลิต สามารถนําไปวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนา ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่อไป

References

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard specification for performance of materials used in medical face masks. ASTM F2100-21. West Conshohocken, United States of America: ASTM International; 2021.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard test methods for vulcanized rubber and thermoplastic elastomers-tension. ASTM D412-16. West Conshohocken, United States of America: ASTM International; 2021.

British Standards Institution (BSI). Medical face masks - Requirements and test methods. BS EN 14683- 2019. London, United Kingdom: BSI; 2019.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard test methods for resistance of medical face masks to penetration by synthetic blood (Horizontal projection of fixed volume at a known velocity). ASTM F1862/F1862M-17. West Conshohocken, United States of America: ASTM International; 2017.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard test method for determining the initial efficiency of materials used in medical face masks to penetration by particulates using latex spheres. ASTM F2299/F2299M-03. West Conshohocken, United States of America: ASTM International; 2017.

American Society for Testing and Materials (ASTM). Standard test method for evaluating the bacterial filtration efficiency (BFE) of medical face mask materials, using a biological aerosol of Staphylococcus aureus. ASTM F2101-19. West Conshohocken, United States of America: ASTM International; 2019.

Code of Federal Regulations. Standard for the flammability of clothing textiles. 16CFR Part 1610. United States of America: CFR; 2022.

Tcharkhtchi A, Abbasnezhad N, Zarbini Seydani M, Zirak N, Farzaneh S, Shirinbayan M. An overview of filtration efficiency through the masks: mechanisms of the aerosols penetration. Bioact Mater. 2021;6(1):106- 122. doi: 10.1016/j.bioactmat.2020.08.002.

Xiao Y, Sakib N, Yue Z, Wang Y, Cheng S, You J, et al. Study on the relationship between structure parameters and filtration performance of polypropylene meltblown nonwovens. Autex Res J. 2020;20(4):366- 71. doi: 10.2478/aut-2019-0029.

Midha VK, Dakuri A. Spun bonding technology and fabric properties: a review. J Text Eng Fash Technol 2017;1(4): 126-133. doi: 10.15406/jteft.2017.01.00023.

Essa W, Yasin S, Saeed I, Ali G. Nanofiber-based face masks and respirators as COVID-19 protection: a review. Membranes (Basel). 2021;11(4):250. doi: 10.3390/membranes11040250.

After Burning

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-06-2024

How to Cite

สิทธิพงศ์ ศ., สิทธิพงศ์ ศ., นิลจรัสวณิช ณ., พรนําพา ณ., สังขไพฑูรย์ ไ., & มีงาม ช. (2024). การทดสอบสมรรถนะหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวประเภทใช้ทางการแพทย์: คุณลักษณะทางฟิสิกส์. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 13(1), 52–65. https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.1242