การตรวจหาปริมาณสารไพมารีอะโรมาติกเอมีนใน วัสดุสัมผัสอาหารด้วยเทคนิคอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

ผู้แต่ง

  • จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • พัฒน์นิภา วงศ์พิชัย กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  • สมภพ ลาภวิบูลย์สุข กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ

DOI:

https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.1129

คำสำคัญ:

ไพรมารีอะโรมาติกเอมีน, วัสดุสัมผัสอาหาร, โพลีเอไมด์, ไนล่อนสีดํา, ลิควิดโครมาโทกราฟี แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี

บทคัดย่อ

การตรวจวัดสาร Primary aromatic amines (PAAs) ในวัสดุสัมผัสอาหาร จํานวน 10 ชนิด ได้แก่ Aniline (ANL), o-Anisidine (o-ASD), 4-chloro-aniline (4-CA), 4-chloro-o-toluidine (4-COT), 2,6-dimethylaniline (2,6-DMA), 4,4-methylenedianiline (4,4’-MDA), 4,4-methylenedi-o-toluidine (4,4’-MDOT), 2-methoxy-5-methylaniline (2-M-5- MA), m-phenylenediamine (m-PDA) และ o-toluidine (o-T) ได้ดําเนินการโดยสกัดสาร PAAs ด้วยสารละลายตัวแทน อาหารเป็นกรดอะซิติก ความเข้มข้นร้อยละ 3 (น้ำหนักต่อปริมาตร) ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส แล้วทําการตรวจวัด โดยใช้เทคนิคอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี การตรวจสอบความใช้ได้ของ วิธีตาม Eurachem Guide: The fitness for purpose of analytical methods, 2014 แสดงค่าการตรวจวัดต่ําสุด (Limit of detection; LOD) และค่าการวัดเชิงปริมาณ (Limit of quantitation; LOQ) เท่ากับ 2 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ การพิสูจน์ความเป็นเส้นตรงอยู่ในช่วง 2.00 - 20.0 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า สาร PAAs ทุกชนิด มีค่าสัมประสิทธิ์การกําหนดมากกว่า 0.995 นอกจากนี้ได้ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงที่ 3 ระดับความเข้มข้น คือ 10, 25 และ 50 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม โดยมีความถูกต้องและความเที่ยงเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับตาม 2002/657/EC ดังนั้นวิธีทดสอบนี้มีความเหมาะสมในการนําไปใช้ทดสอบสาร PAAs ดังกล่าวได้

References

Brede, C., and Skjevrak, I. Migration of aniline from polyamide cooking utensils into food simulant. Food Addit Contam. 2004, 21, 1115-1124

Sendón, R., Bustos, J., Sánchez, J.J., Paseiro, P. and Cirugeda, M. E. Validation of a liquid chromatography-mass spectrometry method for the determination of primary aromatic amines migrating from cooking utensils, and its application to real samples. Food Additives & Contaminants: Part A. 2010, 27(1), 107-117.

Trier, X., Okholm, B., Foverskov, A., Binderup, M.-L. and Petersen, J.H. Primary aromatic amines (PAAs) in black nylon and other food-contact materials, 2004–2009, Food Additives & Contaminants: Part A. 2010, 27 (9), 1325-1335.

Kiroska-Petreska, E., Memeti, S. and Kostik, V. Health safety on plastic materials that come into contact with food - migration of primary aromatic amines. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2014, 6, 152-156.

McCall, E., Keegan, J. and Foley, B. Primary aromatic amine migration from polyamide kitchen utensils: method development and product testing, Food Additives & Contaminants: Part A. 2012, 29 (1), 149-160.

Commission. Commission Regulation (EU) No. 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food.

Trier, X., and Granby, K. Analysis of primary aromatic amines (PAA) in black nylon kitchenware 2014: Selected samples from the Norwegian Market. National Food Institute, Technical University of Denmark. 2015.

European Commission. RASFF Window. [Internet]. [cited 13 December 2022]. Available from: https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search

Paseiro-Cerrato, R., Noonan, G. O., and Begley, T. H. Development of a rapid screening method to determine primary aromatic amines in kitchen utensils using direct analysis in real time mass spectrometry (DART-MS). Food additives & contaminants: Part A. 2014, 31(3), 537–545.

Favaro Perez, M. Â., Daniel, D., Padula, M., Lago, C. L., and Grespan Bottoli, C. B. Determination of primary aromatic amines from cooking utensils by capillary electrophoresis-tandem mass spectrometry, Food Chemistry. 2021, 362, 129902. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.129902.

Szabó, B.S., Jakab, P.P., Hegedűs, J., Kirchkeszner, C., Petrovics, N., Nyiri, Z., Bodai, Z., Rikker, T., and Eke, Z. Determination of 24 primary aromatic amines in aqueous food simulants by combining solid phase extraction and salting-out assisted liquid–liquid extraction with liquid chromatography tandem mass spectrometry, Microchemical Journal. 2021, 164, 105927. https://doi.org/10.1016/j.microc.2021.105927.

Simoneau, C., Hoekstra, E., Bradley, E., Bustos, J., Golja, V., Kappenstein, O., Kalsbeek, D., Keegan, J., Milana, M.R., Cwiek-Ludwicka, K., Petersen, J., Polz, M., Sauvegrain, P., Vanhee, F. Technical guidelines on testing the migration of primary aromatic amines from polyamide kitchenware and of formaldehyde from melamine kitchenware 1st ed. 2011, EUR 24815 EN 2011, JRC Scientific and Technical Reports.

Magnusson, B. and Örnemark, U. (eds.) Eurachem Guide: The Fitness for Purpose of Analytical Methods – A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics, (2nd ed. 2014). ISBN 978-91-87461-59-0. Available from www.eurachem.org

Official Journal of the European Communities. Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the interpretation of results (2002/657/EC). [Internet]. 2002 [cited 19 December 2022]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D0657&from=EN

Mortensen, S. K., Trier, X. T., Foverskov, A., and Petersen, J. H. Specific determination of 20 primary aromatic amines in aqueous food simulants by liquid chromatography–electrospray ionization-tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography A. 2005, 1091, 40–50.

Primary aromatic amines

Downloads

เผยแพร่แล้ว

07-06-2024

How to Cite

ลาภวิบูลย์สุข จ., วงศ์พิชัย พ., & ลาภวิบูลย์สุข ส. (2024). การตรวจหาปริมาณสารไพมารีอะโรมาติกเอมีนใน วัสดุสัมผัสอาหารด้วยเทคนิคอัลตราไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิด โครมาโทกราฟี-แทนเดมแมสสเปกโทรเมตรี. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 13(1), 37–51. https://doi.org/10.60136/bas.v13.2024.1129