เผยแพร่แล้ว: 28-06-2021

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สุชาดา พุทธอวยชัย, วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์, วรวิทย์ เจริญเลิศ

18-33

การออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ยุติ ฉัตรวรานนท์, วิรัลพัชร พรหมจรรย์, สมโภชน์ วงษ์เขียด, มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล, เกศินี ไพรเขียว, พีระพงศ์ เชิดรัตนะ

34-45