การบริหารจัดการการใช้กระดาษด้วยวิธีการพยากรณ์ของงานเอกสารการพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Main Article Content

อดุลย์ พุกอินทร์
นฤมล สื่อสรรพ์
บุศรา คงศักดิ์
ผกามาศ พุกอินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทฤษฎีพยากรณ์ในการวิเคราะห์ผลการใช้กระดาษ และเพื่อเปรียบเทียบการใช้กระดาษที่เกิดขึ้นจริงกับการพยากรณ์การใช้กระดาษของงานเอกสาร การพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ พบปัญหา ด้านการใช้กระดาษโดยไม่สามารถทราบถึงปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละช่วงเวลาได้ กลุ่มประชากรที่ใช้เป็นกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563 สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ ทฤษฎีพยากรณ์จำนวน 4 วิธี ได้แก่ ความต้องการในช่วงเวลาสุดท้าย (LPD) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และการวิเคราะห์การถดถอย (RA) โดยใช้การเปรียบเทียบค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) เพื่อหาประสิทธิภาพของผลการพยากรณ์ แล้วนำค่าพยากรณ์มาเปรียบเทียบกับการใช้กระดาษที่เกิดขึ้นจริง


จากการวิจัยพบว่า วิธีที่ใช้ในการพยากรณ์ให้ผลลัพธ์ที่ดี คือ วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (AA) ซึ่งในเดือนธันวาคม 2563 และเดือนมกราคม 2564 มีค่าเท่ากับ 94 รีม เท่ากัน โดยมีค่า MAD เท่ากับ 14.40 และ 11.86 ตามลำดับ มีค่าช่องว่างเปรียบเทียบ (Gap) เท่ากับ 2 รีม และ 7 รีม ตามลำดับ ผู้วิจัยได้นำค่าช่องว่างเปรียบเทียบ มาพิจารณาเพื่อคำนวณหาจุดสั่งซื้อใหม่ในการบริหารจัดการกระดาษของงานเอกสารการพิมพ์ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กฤษดา เชียรวัฒนสุข. (2557). การพยากรณ์. สืบค้นเมื่อ 20 ตุลาคม 2563. จาก https://www.slideshare.net.

ปณลี นวนพี้, สธาวดี คงพันธ์, และอัญชลี สีทา. (2562). การศึกษาแนวการพยากรณ์ยอดขายเครื่องมือทางการเกษตร บริษัท KP ปิโตรเลียม บ้านด่านแม่คำมัน จังหวัดอุตรดิตถ์. โครงงานสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์.

ปภาวรา ท่อนทองมีสุข. (2562). เทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการสั่งซื้อลวดทองแดงอาบน้ำยา : กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก. สืบค้นเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2563. จาก https://e-research.siam.edu.

ปฏิมาพร อุดม. (2556). การพยากรณ์ยอดขายสำหรับผู้แทนจำหน่ายเม็ดพลาสติก. วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยุทธ ไกยวรรณ์. (2553). การวางแผนและการควบคุมการผลิต. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.

อดุลย์ พุกอินทร์. (2562). การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อการพยากรณ์ ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำพี้เพื่อถลุงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 8(2), 175-183.