บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Main Article Content

สุชาดา พุทธอวยชัย
วรรณกิตติ์ วรรณศิลป์
วรวิทย์ เจริญเลิศ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา และ (2) วิเคราะห์ปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา โดยการหาความสัมพันธ์ของดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งอ้างอิงจากผลคะแนน PISA กับตัวแปรที่กำหนด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากรในประเทศ (GDP per Capita) ดัชนีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศ (ICT Development Index) จำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน ของประเทศ (Net User) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Education expenditure) ดัชนีสุขภาพของคนในประเทศ (Health) เชื้อชาติของประชากรส่วนใหญ่ในประเทศ (Race) เงินเดือนครูต่อ GDP ในประเทศกลุ่มตัวอย่าง (Teachers Income) และดัชนีความฉลาดทางสติปัญญาของประชากรในประเทศ (IQ) โดยใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรข้างต้น ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างประเทศที่นำมาศึกษาจำนวน 72 ประเทศ โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของประเทศกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ (1) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ Education expenditure มีผลในเชิงลบ (2) ดัชนีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Development Index) มีผลในเชิงบวก (3) ดัชนีความฉลาดทางสติปัญญาของประชากรในประเทศ (IQ) มีผลในเชิงบวก

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2562). ระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต. สืบค้นจาก http://www.newonetresult.niets.or.th/AnnouncementWeb/Login.aspx

สุทิน ชนะบุญ. (ม.ป.ป.). สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเบื้องต้น (เอกสารประกอบการบรรยาย). ม.ป.ท.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. (2559).แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6422

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2561). แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ. สืบค้นจาก https://www.moe.go.th/moe/upload/news20 /FileUpload/47879-8626.pdf

สำนักงบประมาณของรัฐสภา. (2563). รายงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/ parbudget/download/article/article_20191213145709.pdf

อโนทัย ตรีวานิช. (2552). สถิติธุรกิจ. ขอนแก่น: ขอนแก่นการพิมพ์.

เอก กนกพิชญ์กุล, ธรัช อารีราษฎร์, และจรัญ แสนราช. (2547). การพัฒนาคู่มือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา. ใน วารสารวิชาการการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 5(1), 29.

Carl, N. (2016). IQ and socio-economic development across local authorities of the UK. Intelligence, 57, 91-93.

Hanushek, E., & Luque, J. (2003). Efficiency and Equity in Schools Around the World. Economics of Education Review, 22(5), 481.

International Telecommunication Union. (2009). The ICT Development Index (IDI): conceptual framework and methodology. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis/methodology.aspx

Schleicher, A. (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf

Schwab, K. (2019). The Global Competitiveness Report 2019. Retrieved from https://marketingdb.tat.or.th/documents/10181/157103/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf/3b285c57-c254-479b-b688-74bbf4b3aba8

Kimmo, K. (2017). Finland Country Report on ICT in Education. Retrieved from http://www.eun.org/documents/411753/839549/Country+Report_Finland_2017.pdf/f106f29c- 7092-44e3-9ecf-5ae24b521cab

Teacher Salaries - International Comparison. (2020). Retrieved April 10, 2020, from http://www.worldsalaries.org/teacher.shtml

The United States of America. (2018). Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/content/human-development-indices-indicators-2018-statistical-update

The world bank. (2018). Government expenditure on education. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SE.XPD.TOTL.GB.ZS

The world bank. (2020). GDP per capita. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

World Health Organization. (2018). World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Retrieved from https://prais.paho.org/ en/report-world-health-statistics-2018-monitoring-health-for-the-sdgs- sustainable-development-goals-2/

World Population Review. (2020). Countries by IQ - Average IQ by Country 2020. Retrieved from https://worldpopulationreview.com/country-rankings/average-iq-by-country