การออกแบบและวิเคราะห์โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Main Article Content

ยุติ ฉัตรวรานนท์
วิรัลพัชร พรหมจรรย์
สมโภชน์ วงษ์เขียด
มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล
เกศินี ไพรเขียว
พีระพงศ์ เชิดรัตนะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและวิเคราะห์การจัดการฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล มีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก เริ่มจากการศึกษาการจัดการปัญหา ขั้นตอนที่สอง ทำการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน และขั้นตอนที่สาม เป็นการประเมิน การวิเคราะห์ และการออกแบบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรในองค์กรจำนวน 5 คน ได้แก่ บุคลากรตำแหน่งธุรการ 1 คน บุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 3 คน และบุคลากรตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน โดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าการออกแบบและวิเคราะห์ได้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งก็คือ ประสิทธิภาพของโปรแกรมสามารถช่วยลดขั้นตอนการทำงาน สามารถประมวลผลโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง การใช้งานสะดวก ไม่ซับซ้อน และเข้าใจง่าย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

สมพล สุขเจริญพงษ์, และกสมล ชนะสุข. (2558). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดนครปฐม. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 8(1), 94-109.

สุธีธิดา สร้อยพวง, รมย์ธีรา วัฒนวิกย์กรรม, หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์, และอานนท์ จันทร. (2562). การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการทำงานของสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ คิว เอ็ดดูเคชั่น. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 18(1), 14-24.

ดุจเดือน พันธุมนาวิน. (2560). การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินแบบวัดจริยธรรมหลุดในงานวิจัย. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 23(2), 117-138.

พรทิพย์ เหลียวตระกูล, กฤษดา ผ่องพิทยา, ชิษณุทัศน์ บรรลือโชคชัย, และณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ. (2561). การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ATM-PTL1. วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 18(2), 91-108.

สมจินต์ อักษรธรรม. (2561). การลดข้อบกพร่องในขั้นตอนการติดฉลากขวดแก้ว: กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลสดสเตอริโลส์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(1), 9-21.

สมชาย อารยพิทยา, ปรีชา รัตนัง, และสนิท สิทธิ. (2560). การพัฒนาระบบฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น. วารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม, 3(2), 1-14.