วารสารโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (Journal of Logistics and Digital Supply Chain) เป็นวารสารวิชาการที่จัดทำโดยคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งวารสารฉบับนี้เป็นวารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ แก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา อันจะนำไปสู่การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา การสอน การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

กองบรรณาธิการวารสารโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าและได้ให้การอนุเคราะห์พิจารณาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่บทความที่ตีพิมพ์ในวาสาร อีกทั้งขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านในการดำเนินงานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีค่ายิ่ง และขอขอบคุณผู้อ่านในการสนับสนุนรวมถึงนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดและเกิดองค์ความรู้ใหม่ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่ได้จากวารรสารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานวิจัยใหม่และสนับสนุนความรู้ในอนาคตต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ
บรรณาธิการวารสารโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31