การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและระบบรายงานแบบแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังและวางแผนการสั่งซื้อ: กรณีศึกษาร้าน Cycle Mania

Main Article Content

สุนันท์ ธาติ
สุธัญญา หลำพึ่ง
พชร เดชาสิริบูรณ์
จุฬาลักษณ์ พูลชัยนาท
ทวีศักดิ์ ตันอร่าม

บทคัดย่อ

ร้านจำหน่ายสินค้าโดยทั่วไป ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ จะมีคลังสินค้าเพื่อเก็บจัดเก็บสินค้าเพื่อรอการจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นที่พักสินค้าที่ทางลูกค้าสั่งสินค้าล่วงหน้า (Preorder) พบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย (Out of stock) เนื่องจากบางครั้งการสั่งสินค้าล่วงหน้าในจำนวนมากเพื่อรอการจำหน่ายมีความเสี่ยงที่สินค้าจะไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือจำหน่ายได้ไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ร้านค้าประสบกับภาวะสินค้าล้นคลัง เกิดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทางร้านจำเป็นต้องมีการปรับตัว และวางแผนในการจำหน่ายสินค้าไว้ล่วงหน้า คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง โดยเว็บแอปพลิเคชันสามารถอำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลัง (2) เพื่อลดระยะเวลาในการจัดการสินค้าคงคลัง และ (3) เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) โดยนำเว็บแอปพลิเคชัน และการนำเสนอข้อมูลโดยใช้ Dashboard ทดลองใช้กับร้าน Cycle Mania ซึ่งประสบปัญหาเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น จากผลการวิจัยสามารถการลดระยะเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสินค้าคงคลังได้ถึง 85.56%  นอกจากนี้ระบบรายงานและแดชบอร์ด (Dashboard) ที่แสดงสถานะและความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังแบบ Real-time  ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวางแผนการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลัง ซึ่งสามารถช่วยในการป้องกันปัญหาสินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) ได้อีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ศศินภา บุญพิทักษ์ , ปรมินทร์ วงษ์เจริญ และ ภัสสร บุญพิทักษ์. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์ในกิจกรรมสินค้าคงคลังของอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป ในจังหวัดจันทบุรี. กรณีศึกษา บริษัท จันทบุรีบีฟรุ๊ต จำกัด. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

ชัยรัตน์ ลูกเล็ก. (2555). iStock : แอพพลิเคชั่นเพื่อการควบคุมและจัดการสินค้าคลคลังสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

อภิยศ เหรียญวิพัฒน์. (2563). การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่อสร้าง Dashboard แสดงสถิติใช้บริการกึ่งเรียลไทม์ของสำนักงานหอสมุด รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัตนา สุวรรณวิชนีย์. (2560). การพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Sunun Tati, Alongkorn Muangwai, Thanida Khanongnuch, Wichit Thampitak, and Akachai Sajjaanggoon. (2022). Cloud-Native Mobile Application Development for Optimization and Inventory Management. Journal of Applied Statistics and Information Technology, 7(1), 12–22.