บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บรรณาธิการอำนวยการ

ดร.ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ

Prof.Dr. SHABBIR H. GHEEWALA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ดร. ปริญ วีระพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ บุญมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Dr-Ing Jettarat Janmontree Institute for Logistics and Material Handling Systems, Otto von Guericke University, Magdeburg, Germany  
Dr. Teerawat Kumrai Osaka University
ดร. สุกิจ ขอเชื้อกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลภา โสรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สุนันท์ ธาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ใกล้รุ่ง พรอนันต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการและผู้ประสานงาน

คุณสุนิษา แสนศรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร