บรรณาธิการวารสาร โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  (JLDSC)
คณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน  ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ (055) 96-8750

E-mail : sunisasan@nu.ac.th

 

หัวหน้าบรรณาธิการ

ดร.ณัฐพล ไพศาลวิโรจน์รักษ์
โทรศัพท์ (055) 96-8750

E-mail : nattapola@nu.ac.th

 

ผู้ประสานงานวารสารวิชาการ

นางสาวสุนิษา แสนศรี
โทรศัพท์ (055) 96-8750
E-mail : sunisasan@nu.ac.th