ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566)

วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2566)

เผยแพร่แล้ว: 30-08-2023

บทความวิจัย