การพัฒนาระบบแนะนำที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง

ผู้แต่ง

  • เปรม อิงคเวชชากุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • จิรวดี โยยรัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • กิตติคุณ บุญเกตุ สาขาวิชาสถิติ และวิทยาการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.14

คำสำคัญ:

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง , อุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็ก, เซ็นเซอร์วัดระยะทาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบแนะนำที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการที่จอดรถ และประเมินผลของระบบนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ การออกแบบและจัดทำฮาร์ดแวร์ การกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การทดสอบ และการติดตั้งระบบ ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) ผลจากการพัฒนาระบบ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าดูตำแหน่งช่องจอดรถว่างผ่านแอปพลิเคชัน Blynk หากมีรถจอด เซนเซอร์วัดระยะจำทำการตรวจจับการเข้าจอดของรถ และส่งข้อมูลไปยัง nodeMCU ซึ่งจะอัพเดตสถานะในแอปพลิเคชัน Blynk แสดงว่าช่องจอดนั้นไม่ว่าง และ 2) ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.03 อยู่ในระดับดี

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] พงษ์ประภัทร ชูหิรัญญ์วัฒน์, กรรธร เอมนุกูลกิจ, และ สุวัฒน์ สวนทรง, "การศึกษาและออกแบบแบบจำลองลานจอดรถอัจฉริยะ," สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557.

[2] ภาสกร พาเจริญ, "พัฒนา IoT บนแพลตฟอร์ม Arduino ด้วย NodeMCU.," บริษัท โปรวิชั่น จำกัด, 2562.

[3] พีรภัทร ใสสกุล เกรียงไกร สว่างวงศ์, วรเทพ ศรีแสงยศ, อนุศิษฐ์ ทิพย์ภูนอก และ นัฐพงศ์ ส่งเนียม, "การพัฒนาระบบจองที่จอดรถอัจฉริยะโดยใช้ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง," วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, vol. 2, no. 1, pp. 57-68, ม.ค.-มิ.ย. 2563.

[4] มโนรส บริรักษ์อราวินท, จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ, ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน, และ บุญนิภา เกี้ยวม่าน., "อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง กรณีศึกษา:ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ," in The fifteenth national conference on computing and information technology, 2019, pp. 36-41.

[5] แสงดาว ออนดาลา, "ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ," สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561.

[6] มัลลิกา บุนนาค, "สถิติเพื่อการวิจัยและตัดสินใจ," จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2548.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-08-2023

How to Cite

[1]
อิงคเวชชากุล เ. ., โยยรัมย์ จ., และ บุญเกตุ ก., “การพัฒนาระบบแนะนำที่จอดรถโดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 1–7, ส.ค. 2023.