การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาพสำหรับหุ่นยนต์ให้อาหารโคนมอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • อมรเทพ สอนศิลพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  • ชัดชัย แก้วตา คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  • สรายุทธ กรวิรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  • รณชัย สังหมื่นเม้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.18

คำสำคัญ:

เกษตรอัจฉริยะ, การประมวลผลภาพ, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร ขาดการใช้เทคโนโลยี และผลผลิตส่วนใหญ่ยังไม่มีคุณภาพได้มาตรฐาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มสำหรับการให้อาหารโคนมอัตโนมัติ โดยนำองค์ความด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ มาพัฒนาระบบสำหรับการให้อาหารโคนมในโรงเรือน โดยงานวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานะคงอยู่ของโคนมปัจจุบัน เพื่อให้ระบบระบุพิกัดตำแหน่งของหุ่นยนต์ในโรงเรือน และการให้อาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบอัตโนมัติ สามารถลดการใช้พลังงานของหุ่นยนต์สำหรับการให้อาหารโคนม ช่วยให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น จากผลการทดลองผลการประเมินประสิทธิการประมวลภาพสำหรับการวิเคราะห์สถานะคงอยู่ของโคนมปัจจุบันพบว่าเทคนิค MobileNetV2 เป็นเทคนิคที่เหมาะสมมากที่สุดสำหรับการประยุกต์ใช้งาน ซึ่งมีขนาดน้อยที่สุด 14 เมกะไบต์ มีความเร็วมากที่สุดในการตอบสนองที่ 0.001 วินาที และมีความแม่นยำอยู่ที่ 97.22 เปอร์เซ็นต์

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] LELY VECTOR. "Automatic feeding system." https://www.lely.com/us/ (accessed 10 Nov., 2022).

[2] S. Dargan, et al., "A Survey of Deep Learning and Its Applications: A New Paradigm to Machine Learning," Archives of Computational Methods in Engineering, vol. 27, no. 4, pp. 1071–1092, 2020.

[3] Y. LeCun, et al., "Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition," Proceedings of the IEEE, vol. 86, no. 11, pp. 2278–2324, 1998.

[4] S. Loffe และ C. Szegedy, "Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift," Proceedings of the 32 nd International Conference on Machine Learning, vol. 37, pp. 1-9, 2015.

[5] V. Nair และ G. E. Hinton, "Rectified Linear Units Improve Restricted Boltzmann Machines," Proceedings of the 27 th International Conference on Machine Learning, vol. 10, no. 2, pp. 807-814, 2010.

[6] M. et al. Lin, "Network In Network. Computer Science.," pp. 1-10, 2013.

[7] A. et al. Krizhevsky, "ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks," Communications of the ACM, vol. 60, no. 6, pp. 84-90, 2017.

[8] J. et al. Deng, "ImageNet: A large-scale hierarchical image database," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pp. 248-255, 2009.

[9] K. Simonyan และ Zisserman, "A. Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition," Clinical Orthopaedics and Related Research, pp. 1409-1556, 2015.

[10] C. et al. Szegedy, "Going deeper with convolutions," in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2015, pp. 1-9.

[11] C. et al. Szegedy, "Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision," in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 2818-2826.

[12] K. et al. He, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016, pp. 770-778.

[13] C. et al. Szegedy, "Inception-v4, inception-ResNet and the impact of residual connections on learning," in Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2017, pp. 4278-4284.

[14] G. et al. Huang, "Densely Connected Convolutional Networks," in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017, pp. 2261-2269.

[15] J. et al. Hu, "Squeeze-and-Excitation Networks," in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018, pp. 7132-7141.

[16] A.G. et al. Howard, "MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. International " Journal of Intelligence Science, vol. 11, no. 1, pp. 1-9, 2017.

[17] M. Sandler, et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks," in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 4510–4520.

[18] B. et al. Zoph, "Learning Transferable Architectures for Scalable Image Recognition," in IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2018, pp. 8697-8710.

[19] Ltd. Cytron Technologies Co. "Raspberry Pi 4 Model B 4GB and Kits." https://th.cytron.io/p-raspberry-pi-4-model-b-4gb (accessed 10 Nov., 2022).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-08-2023

How to Cite

[1]
สอนศิลพงศ์ อ., แก้วตา ช., กรวิรัตน์ ส. ., และ สังหมื่นเม้า ร. ., “การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาพสำหรับหุ่นยนต์ให้อาหารโคนมอัตโนมัติ”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 33–43, ส.ค. 2023.