การพัฒนาแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

ผู้แต่ง

  • วรวิทย์ สังฆทิพย์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม https://orcid.org/0000-0001-5639-2195
  • ทิพย์พรัตน์ อัดไชโย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อภิญญา ภูผาทิพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • ภาสกร ธนศิระธรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.16

คำสำคัญ:

แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่, บันทึกการปฏิบัติงาน, สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2) เพื่อประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) แอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 2) แบบประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจแอปพลิเคชันชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สถิติที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน สามารถนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพ 2) ผลการประเมินคุณภาพแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43 อยู่ในระดับคุณภาพ มากที่สุด 3) ผลการหาความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] "โครงการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน." สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/6820-CWIE.html (accessed 21 มกราคม 2564.

[2] วรวิทย์ สังฆทิพย์, สพลดนัย ศรีวงษ์แสง, และ พลวัฒน์ อัศวภูมิ, "การพัฒนาแอปพลิเคชันบริการรับฝากส่งพัสดุ," in การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 (NCTIM2022), คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 18 มี.ค. 2565 2565.

[3] วิไลลักษณ์ ขาวสะอาด, "ประสิทธิผลของสหกิจศึกษา : กรณีศึกษา อุดมศึกษาไทย," วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, vol. 7, no. 3, pp. 206-218, 2561.

[4] บุปผา ภิภพ และ ประภาจิต ตะพอง, "ความต้องการของสถานประกอบการต่อการจัดการสหกิจศึกษาในภาคตะวันออก," มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, รายงานการวิจัย สาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีสังคม, 2560.

[5] นพดล สายคติกรณ์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจผ่านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ," มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2560.

[6] บุญชม ศรีสะอาด, วิธีการสร้างสถิติสาหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2545.

[7] ธัญญาเรศ วงค์ศรีทา และ อัศม์เดช วงศ์นาค., "การพัฒนาแอปพลิเคชันรวมพลคนชอบออกกำลังกาย," ปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2563.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-08-2023

How to Cite

[1]
สังฆทิพย์ ว., อัดไชโย ท. ., ภูผาทิพย์ อ. ., และ ธนศิระธรรม ภ. ., “การพัฒนาแอปพลิเคชันสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 4, น. 16–24, ส.ค. 2023.