เกี่ยวกับวารสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น กำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์รายหกเดือน ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม และจัดพิมพ์รูปเล่มรายปี ภายใต้ชื่อ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความและงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยสหวิทยาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคลอบคลุมเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ จนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ทฤษฎี การทดลอง การออกแบบหรือการพัฒนาอุปกรณ์ รวมถึงการจำลองการทำงานของระบบ หรือกระบวนการต่างๆ เป็นต้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะถูกกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ double blind peer review โดยพิจารณางานจากความคิดสร้างสรรค์ ความใหม่ คุณภาพของการเขียนบรรยายและผลการทดลองที่แสดงให้เห็นการค้นพบแบบมีนัยสำคัญ

ISSN 2822-129X (Print)

ISSN 2985-0207 (Online)

Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ใน"วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovative Research)" เริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

2023-12-28

ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ใน "วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovative Research, JEIR)" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2567 (มกราคม – มิถุนายน 2567) ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
043-283700 ต่อ 3120
jeir.eng.rmuti@gmail.com 

Read more about ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ใน"วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovative Research)" เริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
กรกฎาคม - ธันวาคม 2566

ISSN 2822-129X (Print)

ISSN 2985-0207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

ดูทุกฉบับ

ตัวย่อของวารสาร : J. Eng. Inn. Res.

ISSN 2822-129X (Print)

ISSN 2985-0207 (Online)

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : ไม่มีค่าใช้จ่าย

การเผยแพร่บทความต่อปี : 2 ฉบับต่อปี

ฉบับแรก สำหรับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ฉบับที่สอง สำหรับเดือน กรกฏาคม ถึง ธันวาคม

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน

 

Template