กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร แสงอรุณ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปณัฐชัย เชษฐโชติศักดิ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ เสงี่ยมวิบูล, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัตร นานัน, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.นาวี กังวาลย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สะตะ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ปิติฤกษ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมรัตน์ ทิพวรรณ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ แสงสุระ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ ทองเล็ก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวิกุล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติกานต์ สมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น