เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม

JEIRKKC

J. Eng. Inn. Res.

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์  :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น กำหนดออกวารสารฉบับออนไลน์รายหกเดือน ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม และจัดพิมพ์รูปเล่มรายปี ภายใต้ชื่อ “วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม” เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความและงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงงานวิจัยสหวิทยาการและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคลอบคลุมเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐาน การประยุกต์ จนกระทั่งการนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งในแง่ทฤษฎี การทดลอง การออกแบบหรือการพัฒนาอุปกรณ์ รวมถึงการจำลองการทำงานของระบบ หรือกระบวนการต่างๆ เป็นต้น บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะถูกกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ double blind peer review โดยพิจารณางานจากความคิดสร้างสรรค์ ความใหม่ คุณภาพของการเขียนบรรยายและผลการทดลองที่แสดงให้เห็นการค้นพบแบบมีนัยสำคัญ

วัตถุประสงค์และขอบเขตวารสาร :

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรมมีนโยบายเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ โดยวารสารรับพิจารณาตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยคลอบคลุมอนุสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทคโนโลยี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ที่มีกระบวนการทำวิจัย วิเคราะห์และอภิปรายผลการทดสอบอย่างเป็นระบบ

วารสาร เน้นรับบทความทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกลุ่มสาขาวิชาดังนี้

1. กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์

       1.1 วิศวกรรมโยธา

       1.2 วิศวกรรมเครื่องกล

       1.3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

       1.4 วิศวกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

        1.5 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

        1.6 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์

        1.7 วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

        1.8 วิศวกรรมระบบราง ขนส่งและยานยนต์

2. สาขาวิทยาศาสตร์

          2.1 เคมี

          2.2 คณิตศาสตร์

          2.3 ฟิสิกส์

          2.4 วัสดุศาสตร์

          2.5 นาโนเทคโนโลยี

3. สาขาวิชาสหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการพิจารณาบทความ  บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลาย

ประเภทของบทความ  บทความวิจัย, บทความวิชาการ

ภาษาที่รับตีพิมพ์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ : วารสารไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ใด ๆ ในทุกขั้นตอน

กำหนดออก  วารสารมีกำหนดออกและพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

เจ้าของวารสาร  : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น