ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ใน"วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovative Research)" เริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

2022-05-13

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ ตีพิมพ์ใน "วารสารวิจัยวิศวกรรมศาสตร์และการวิจัยเชิงนวัตกรรม (Journal of Engineering and Innovative Research, JEIR)" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน 2566) ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์

เริ่มส่งบทความได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
043-283700 ต่อ 3120
jeir.eng.rmuti@gmail.com