กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยลีนและการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ

ผู้แต่ง

  • อรรถพงษ์ สงขาว 2 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • นลินภัสร์ บำเพ็ญเพียร ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำสำคัญ:

กระบวนการ, ลีน, การวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ, การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ

กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนยีสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมีความรวดเร็ว และตรงตามความต้องการของธุรกิจ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยลีนและวิธีการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ โดยใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ ในการระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระบวนการ และประยุกต์ใช้ลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ ผลจากการทำกรณีศึกษา ณ ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง พบว่า กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำเสนอนั้น สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยใช้ฟอร์มดังกล่าวได้จำนวน 11 ประเด็นปัญหา จากนั้นทำการประเมินความเสี่ยง พบว่ามีค่าสูงสุดอยู่ที่ 48 คะแนน ทีมกรณีศึกษาเลือกค่าความเสี่ยงสูงสุด 5 อันดับแรกมาดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยผลจากการปรับปรุงกระบวนการตามลีน และทำการประเมินความเสี่ยงหลังการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง พบว่า ค่าคะแนนลดลงทั้ง 5 ประเด็นปัญหา และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้การขึ้นระบบสารสนเทศของกรณีศึกษาเป็นไปตามแผนโครงการที่วางไว้

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-08