กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ จิ๋วประดิษฐ์กุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สนธยา สีละมาด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ เจริญกีรติกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ อมรชีวิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤวรรณ ภัทรพงศ์ดิลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัล รัตนโชตินันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร กาซาสบิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพล  กสิภาร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา  ศรีบุญเพ็ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ปรีชา  เทียมปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.ณัฐธิดา   บังเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดร.นภาพันธ์  โชคอำนวยพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

กองจัดการวารสาร

ว่าที่ร้อยตรี อทิพันธ์  ศรีโพธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาวธันชนก รัตนะคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นางสาววาสนา บุญหมื่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม