เกี่ยวกับวารสาร

Focus and Scope                :       วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ สาขาต่างๆ และที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การกีฬาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

Peer Review Process             :       วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ เป็นวารสารที่มีระบบการพิจารณาของกระบวนการประเมินบทความ Peer Review บทความทุกบทความต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเป็นผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewers) ทั้งหมด 3 ท่านจากหลากหลายหน่วยงาน ผู้ประเมินจะไม่ทราบชื่อผู้เขียนและผู้เขียนจะไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน (double-blinded review system)

 

Types of articles                 :       บทความวิจัย (Research article) บทความวิชาการ (Academic article) 

Language                              :       ภาษาไทย

Publication Frequency         :       วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มีกำหนดการออกเผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี

                                                          ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน

                                                          ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

Publisher       :         คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม