เผยแพร่แล้ว: 19-06-2020

การตรวจสอบคุณภาพน้ำโรงเรือนแบบปิดด้วยวิธีการกรองแบบธรรมชาติ

ยุติ ฉัตรวรานนท์, ปิยะวัฒน์ ทองแก้ว, วิรัลพัชร พรหมจรรย์, สมโภชน์ วงศ์เขียด, มัลลิกา ชัชวาลกิจกุล, จิตราภรณ์ นางทิน, กวินทร์ จิวสุวรรณ, วิริยะ บริสุทธิ์

14-22