ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

วารสารบัณฑิตวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เป็นวารสารที่รวบรวมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมศาสตร์ทางเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Agricultural and Biological Science) เคมี (Chemistry) ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่แล้ว: 08/18/2023

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย