กองบรรณาธิการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา  
รศ. ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์   (อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ)
รศ. ดร.สุทธิพร บุญมาก (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
รศ. ดร.สมัคร แก้วสุกแสง  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ)
รศ. ดร.จตุพร แก้วอ่อน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผศ. ดร.นพมาศ ปักเข็ม (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม (นายกสมาคมฟิสิกส์ไทย)
   
บรรณาธิการ  
ผศ. ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
   
กองบรรณาธิการ  
ศ. ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ศ. ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ศ. ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ศ. เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
ศ. ดร.วนิดา แก่นอากาศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ศ. ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ (วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
ศ. ดร.สุทัศน์ ยกส้าน (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ศ. ดร.อภิชาต สุขสำราญ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
รศ. ดร.กนกพร สังขรักษ์ (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
รศ. ดร.พนิตา ก้งซุ่น (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผศ. ดร.กรวิกา ก้องกุล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผศ. ดร.โชคชัย เหมือนมาศ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผศ. ดร.ธวัฒน์ชัย เทพนวล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
ผศ. ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
อ. ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
อ. ดร.ศุภานัน พรหมมาก (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)
   
กองจัดการวารสาร  
นายธามไท ธีระกุล (หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
นางสาววารุณี ทิพโอสถ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
นางสาววันวิสาข์ แก้วสมบูรณ์ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
นางเสาวนีย์ แสงสีดำ ทองชุม (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
นายนารา สิงคมาศ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ)
นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ)