ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2566)

					ดู ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (2023): วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2566)
เผยแพร่แล้ว: 30-10-2023

บทความวิจัย