วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้ของเกมสำหรับการประเมินศักยภาพของวัสดุชีวมวลในการผลิตถ่านอัดแท่ง

ผู้แต่ง

  • ประสิทธิ์ ไกรลมสม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  • กัมปนาท ไชยเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.21

คำสำคัญ:

วัสดุชีวมวล, ถ่านอัดแท่ง, การวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล, วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้, วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้ของเกม

บทคัดย่อ

แนวคิดในการนำวัสดุชีวมวลมาทำการแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานของประเทศ และเป็นแนวคิดที่ดีในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตามการที่จะนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งจำเป็นต้องทำการศักยภาพของชีวมวลแต่ละชนิดเพื่อให้สามารถนำวัสดุชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประเมินศักยภาพของชีวมวลสำหรับการแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งจำเป็นต้องพิจารณาคุณสมบัติที่สำคัญในการเป็นเชื้อเพลิง เพราะว่าปัญหานี้มีปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาหลายปัจจัย ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะทำการประเมินศักยภาพในการเป็นเชื้อเพลิงของวัสดุชีวมวลแต่ละชนิด ดังนั้นงานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบไขว้ โดยมีขั้นตอนในการประเมินวัสดุชีวมวลดังนี้ ขั้นตอนแรกคือกำหนดคุณสมบัติที่สำคัญของความสามารถในการเป็นเชื้อเพลิงได้ ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญได้แก่ ค่าความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณสารระเหย คาร์บอนคงตัว และค่าความร้อน จากนั้นวิธีการวัดประสิทธิภาพแบบไขว้ของเกมได้ถูกนำมาใช้ในการวัดศักยภาพของวัสดุชีวมวลแต่ละชนิด โดยวิธีการที่นำเสนอได้ถูกทดสอบวัสดุชีวมวลจำนวน 23 ชนิด ผลการศึกษาพบว่า ไม้ยางพารา ซังข้าวโพด และต้นฝ้าย เป็นวัสดุที่เหมาะสมสามลำดับแรกจากเหมาะสมมากสุดตามลำดับ นอกจากนี้วิธีการที่นำเสนอยังถูกทดสอบสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนกับวิธีการอื่นที่นิยมในวรรณกรรมพบว่ามีความสัมพันธ์สูงมาก แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือสูงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดศักยภาพของวัสดุชีวมวลได้

References

[1] นรงค์ วิชาผา, อัจฉรา ชุมพล และ ไทยทัศน์ สุดสวนสี, "การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุ ชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูป เป็น ถ่านอัดแท่ง," วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, หน้า 63-80, 2019.

[2] N. Wichapa and S. Sodsoon, "A Novel Multiobjective Game IDEA Cross-Efficiency Method Based on Boolean Possibility Degree for Ranking Biomass Materials With Interval Data," IEEE Access, vol. 10, pp. 96626-96642, 2022.

[3] K. Promdee et al., "Characterization of carbon materials and differences from activated carbon particle (ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut shell via rotary kiln," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 75, pp. 1175-1186, 2017.

[4] N. Wichapa, P. Khokhajaikiat, and K. Chaiphet, "Aggregating the results of benevolent and aggressive models by the CRITIC method for ranking of decision-making units: A case study on seven biomass fuel briquettes generated from agricultural waste," Decision Science Letters, vol. 10, no. 1, pp. 79-92, 2021.

[5] Y. Fan, B. Bai, Q. Qiao, P. Kang, Y. Zhang, and J. Guo, "Study on eco-efficiency of industrial parks in China based on data envelopment analysis," Journal of Environmental Management, vol. 192, pp. 107-115, 2017/05/01/ 2017, doi: https://doi.org/ 10.1016/j.jenvman.2017.01.048.

[6] T. R. Sexton, R. H. Silkman, and A. J. Hogan, "Data envelopment analysis: Critique and extensions," New Directions for Program Evaluation, vol. 1986, no. 32, pp. 73-105, 1986, doi: https://doi.org/10.1002/ev.1441.

[7] J. Doyle and R. Green, "Efficiency and Cross-Efficiency in DEA: Derivations, Meanings and Uses," The Journal of the Operational Research Society, vol. 45, no. 5, pp. 567-578, 1994, doi: 10.2307/2584392.

[8] L. Liang, J. Wu, W. D. Cook, and J. Zhu, "The DEA Game Cross-Efficiency Model and Its Nash Equilibrium," Operations Research, vol. 56, no. 5, pp. 1278-1288, 2008.

[9] ประสิทธิ์ ไกรลมสม และ นรงค์ วิชาผา, "การวัดประสิทธิภาพและจัดลำดับความ สำคัญของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรโดยใช้วิธีประสิทธิภาพแบบ ไขว้เสมือน," วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, หน้า 230-246, 2022.

[10] A. Charnes, W. W. Cooper, and E. Rhodes, "Measuring the efficiency of decision making units," European Journal of Operational Research, vol. 2, no. 6, pp. 429-444, 1978/11/01/ 1978, doi: https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8.

[11] A. Fazlollahi and U. Franke, "Measuring the impact of enterprise integration on firm performance using data envelopment analysis," International Journal of Production Economics, vol. 200, pp. 119-129, 2018.

[12] J. Sun, J. Wu, and D. Guo, "Performance ranking of units considering ideal and anti-ideal DMU with common weights," Applied Mathematical Modelling, vol. 37, no. 9, pp. 6301-6310, 2013.

[13] C.-N. Wang, X.-T. Nguyen, and Y.-H. Wang, "Automobile industry strategic alliance partner selection: The application of a hybrid DEA and grey theory model," Sustainability, vol. 8, no. 2, p. 173, 2016.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-10-2023

How to Cite

[1]
ไกรลมสม ป. . และ ไชยเพชร ก. ., “วิธีประสิทธิภาพแบบไขว้ของเกมสำหรับการประเมินศักยภาพของวัสดุชีวมวลในการผลิตถ่านอัดแท่ง”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 5, น. 15–26, ต.ค. 2023.