การปรับปรุงการให้บริการร้านค้าสะดวกซื้อด้วยระบบแถวคอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

ผู้แต่ง

  • อริยพงษ์ พลั่วพันธ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • นราธิป ภาวะรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

DOI:

https://doi.org/10.14456/jeit.2023.20

คำสำคัญ:

ร้านค้าสะดวกซื้อ, ระบบแถวคอย, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้การปรับปรุงการให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการร้านค้าสะดวกภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การวิเคราะห์จำนวนจุดชำระเงินที่เหมาะสมของร้านค้าและปรับปรุงการประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการและความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้ คือ  1) การวิเคราะห์ระบบแถวคอยเพื่อความเหมาะสมของจำนวนช่องบริการ พบว่าร้านค้าสะดวกซื้อ หอพักชายและหอพักหญิง เสนอแนะให้เพิ่มพนักงานช่วงเวลา 11.30 น. – 13.00 น. เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าเข้ามารับบริการมากที่สุด และหอพักหญิง เสนอแนะให้เพิ่มพนักงานและช่องบริการ 1 ช่อง สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ย ร้อยละ 23 และ 50 ตามลำดับ เพื่อเหมาะสมต่อความพึงพอใจของลูกค้า 2) การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า 3 ด้าน พบว่าในด้านบริหารจัดการภายในร้านค้าค่าความพึงพอใจระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านการให้บริการของพนักงานมีค่าความพึงพอใจระดับมาก 4.37 และด้านสถานที่ ค่าความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46

References

[1] ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์, "สมาคมผู้ค้าปลีกไทย," กองบรรณาธิการ Positioning, [ออนไลน์]. Available: http://www.positioningmag.com/59221. [เข้าถึงเมื่อ: 21 มกราคม 2564].

[2] กัลยา วานิชย์บัญชา, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, กรุงเทพฯ: คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

[3] วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, การวิเคราะห์แบบจำลอง, กรุงเทพฯ: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, 2555.

[4] C. D. Pegden, R. E. Shannon, และ R. P. Sadowski, Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.), New York: McGraw-Hill, 1995.

[5] ปิยพร สุวรรณรัตน์, "การวิเคราะห์ระบบแถวคอยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ กรณีศึกษา ด่านประชาชื่น," วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.

[6] พิมพิมล สิทธิยุโณ, "การพัฒนาระบบแถวคอย กรณีศึกษาคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลท่าศาลา," มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2555.

[7] T. Yamane, Statistics, An Introductory Analysis, 2nd ed., New York: Harper and Row, 1967.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

30-10-2023

How to Cite

[1]
พลั่วพันธ์ อ. . และ ภาวะรี น. ., “การปรับปรุงการให้บริการร้านค้าสะดวกซื้อด้วยระบบแถวคอยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว”, jeit, ปี 1, ฉบับที่ 5, น. 8–14, ต.ค. 2023.