ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหาร ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง

  • บุญฤทธิ์ ชูประดิษฐ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ภัทราภรณ์ สามเรือน ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พราว ชัยธีราศักดิ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • พรรณภัสสร คุ้มเมฆ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำสำคัญ:

บริการส่งอาหาร, การส่งเสริมการขาย, ส่วนประสมทางการตลาด, การถดถอยลอจิสติก

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บตัวอย่างมาจากของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายและปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2) ทุกปัจจัย ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขาย การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ และอิทธิพลทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน GrabFood ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับต่ำ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-08