คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร

ผู้แต่ง

  • ชาริสา แสงทองอร่าม สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • กฤติยา เล็กตระกูล สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • นพมาศ กาดนอก สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • สิราวรรณ ฤกษ์โชคดี สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • กรรกนก จุลตรี สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ทัศนีย์ ประหยัดยอด สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำสำคัญ:

คำสำคัญ คุกกี้เนยสด เปลือกแก้วมังกร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสูตรมาตรฐานของคุกกี้เนยสด 2) เพื่อศึกษาปริมาณการใช้เปลือกแก้วมังกรเสริมในคุกกี้เนยสด 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร 4) เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกรผลการวิจัยพบว่า 1) จากการคัดเลือกสูตรมาตรฐาน สูตรที่ 1 ได้คะแนนทางการประเมินความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูง อยู่ในช่วง 7.1-7.6 คะแนน 2) ปริมาณเปลือกแก้วมังกรที่เหมาะสมในการผลิตคุกกี้เนยสด จากการศึกษาพบว่าคุกกี้เนยสดที่ใช้ปริมาณเปลือกแก้วมังกรร้อยละ 6 ของปริมาณส่วนผสมทั้งหมดได้คะแนนการประเมินทางประสาทสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในช่วง 6.8-7.3 คะแนน 3) คุณค่าทางโภชนาการของคุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร 50 กรัม ต่อ 1 หน่วยบริโภค พบว่า ให้พลังงาน 190 กิโลแคลอรี่ ประกอบด้วย โปรตีน 1.66 กรัม คาร์โบไฮเดรต 20.12 กรัม ไขมัน 11.58 กรัม ใยอาหาร 0.27 กรัม แคลเซียม 1.41 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 0.28 มิลลิกรัม และเหล็ก 6.45 มิลลิกรัม   4) การยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกรสูตรที่พัฒนาได้ในปริมาณร้อยละ 6 มีคะแนนสูงสุด อยู่ในช่วง 6.8-7.3 คะแนน พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร ร้อยละ 100 ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร พบว่า ผู้บริโภคมีความสนใจซื้อคุกกี้เนยสดเสริมเปลือกแก้วมังกร มากที่สุดถึงร้อยละ 96.70 รองลงมา คือ สนใจมากอยากนำมาขายต่อ ร้อยละ 3.30

 

 

References

กรวรรณ ชากรี, ปฤษณา เรืองรัตน์, จุฑา แซ่ว่อง และสันทัด วิเชียรโชติ. (2556). ผลิตภัณฑ์ไบโอติกจากแก้วมังกร

พันธุ์เนื้อขาวต่อระบบภูมิคุ้มกันของหนูขาวใหญ่. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

กัณฐวุฒิ บุญมี. (2562) การใช้เปลือกแก้วมังกรทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม. งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562, มหาวิทยาลัยรังสิต.

บริษัทสำนักพิมพ์แม่บ้านจำกัด. (2559). เบเกอรี่ เมนูเตาติ๊ง. สำนังพิมพ์แม่บ้าน จำกัด.

ศรีสมร คงพันธุ์. (2552). แสงแดดคุกกี้และไอศกรีม. สำนักพิมพ์แสงแดด.

เศรษฐพงศ์ อัปมะเย. (2561). สารพัดคุกกี้. พิมพ์ครั้งที่ 1. วาดศิลป์.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30