การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ผู้แต่ง

  • สุดารัตน์ ธีรพิสิฐ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สาวิตรี ชามทอง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • สุดารัตน์ สุขบรรจง สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

การสอนออนไลน์, ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอน, โรคโควิด-19

บทคัดย่อ

บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาฟิสิกส์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชภาพรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนการสอนออนไลน์สูงสุด คือ ปัจจัยด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ( gif.latex?\nu = 4.28) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผู้สอน ( gif.latex?x\bar{}= 4.26) ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี ( gif.latex?x\bar{}= 4.14) และปัจจัยด้านผู้เรียน ( gif.latex?x\bar{}= 3.98) ตามลำดับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-08