เผยแพร่แล้ว: 25-11-2022

การจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการพยากรณ์ของบริษัท เคพี เอ็นจิเนียริ่ง 111 จำกัด

เขมิสรา พุกอินทร์, ชนัญชิตา ทรงคุณ, ชนันญภัค เเสงสาย, อดุลย์ พุกอินทร์, ผกามาศ พุกอินทร์

1-11

การศึกษาลักษณะเมฆและปริมาณเมฆ ในพื้นที่บ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านกระบวนการสืบเสาะทางด้านวิทยาศาสตร์

จริยา พิชัยคำ, บรรจง เชื้อเมืองพาน, ชลายุทธ์ ครุฑเมือง, ปุญญิสา สัมพันธ์, ภานุมาศ จันทร, คชาภรณ์ อุดเลิศ, กิตติศักดิ์ ปาฟอง

12-21