การศึกษาลักษณะเมฆและปริมาณเมฆ ในพื้นที่บ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่านกระบวนการสืบเสาะทางด้านวิทยาศาสตร์

Main Article Content

จริยา พิชัยคำ
บรรจง เชื้อเมืองพาน
ชลายุทธ์ ครุฑเมือง
ปุญญิสา สัมพันธ์
ภานุมาศ จันทร
คชาภรณ์ อุดเลิศ
กิตติศักดิ์ ปาฟอง

บทคัดย่อ

บรรยากาศ (Atmosphere) คือ อากาศที่ห่อหุ้มโลกของเรา มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ ก๊าซชนิดต่างๆ การตรวจวัดบรรยากาศตามหลักวิธีการของ GLOBE ช่วยทำให้เข้าใจลักษณะของเมฆและปริมาณเมฆปกคลุม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการรู้จักบรรยากาศในพื้นที่ศึกษา การพยากรณ์สภาพอากาศ และการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับสภาพบรรยากาศของพื้นที่นั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเมฆและปริมาณเมฆปกคลุมในพื้นที่บ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยอาศัยหลักวิธีการของ GLOBE ผ่านกระบวนการสืบเสาะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 66 คน ดำเนินการสำรวจและ ลงข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Google Earth ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะของเมฆในพื้นที่บ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเมฆลักษณะ Cumulus ซึ่งมีลักษะก้อนฟู ที่ระดับความสูงจากระดับผิวดิน น้อยกว่า 2000 เมตร จนถึง ระดับความสูงประมาณ 2,000 - 6,000 เมตร และมีปริมาณเมฆปกคลุมเฉลี่ยร้อยละ 31.87 ซึ่งเป็นปริมาณเมฆปกคลุมแบบกระจายตัว (Scattered) ข้อมูลจากการศึกษาถือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบ่งชี้และพยากรณ์สภาพในอากาศในพื้นที่  

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมอุตุนิยามวิทยา. (2565). รายงานการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management-KM) เรื่องการศึกษาการประมาณค่าความสูงของฐานเมฆจากอุณหภูมิผิวพื้น. ตาก: คณะทำงานเพื่อจัดการองค์ความรู้ของส่วนอากาศการบินตาก.

ณัฐพล เสนไชย และศิวัช ศรีโภคางกุล. (2561). อาสาสมัครฝนหลวงกับการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านฝนหลวง. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 5(2), 79-90.

พิทยา อุณหวงศ์, ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย, สุภาวดี วิชิตชาญ, และสุจิตตา สุระภี. (2562). การจัดกลุ่มจังหวัดของประเทศไทยตามปัจจัยสภาพอากาศ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 6(3), 1-17.

บรรยากาศ. (2538). สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 20, สืบค้น 22 พฤษภาคม 2566, จาก https://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=20&chap=8&page=t20-8-infodetail04.html

สสวท. (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1. กรุงทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).

สสวท. (2565). การเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).

อรรถพล ศรีประดิษฐ์. (2564). การประมาณความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นที่พืชใช้สังเคราะห์แสงด้วยปัญญาประดิษฐ์จากข้อมูลภาพถ่ายท้องฟ้าและมุมเซนิธของดวงอาทิตย์. วารสาร ว.วิทย์ มข., 49(3), 283-291.

อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ และวิโรจน์ เครือภู่. (2562). แบบจำลองสำหรับประมาณค่ารังสีอาทิตย์จากปริมาณ เมฆ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 6(3), 35-48.

Bell, R., Maeng, J. L., & Peters, E. E. (2010). Teaching about scientific inquiry and the nature of science.

Cartrack. (2565). ดาวเทียม. สืบค้น 22 พฤษภาคม 2565 จาก https://www.cartrack.co.th/blog/khwaamepnmaakh-ngdaawethiiym-gps

Gistda. (2565). ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง. สืบค้น 22 พฤษภาคม 2565 จาก https://www.thailibrary.in.th/2013/08/29/google-earth

National Geographic. (2565). National Geographic ฉบับภาษาไทย. สืบค้น 11 สิงหาคม 2565 จาก https://shorturl.ac/7bapm

National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards: A Guide for Teaching and Learning. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/9596.

Oguz Unver, A., Okulu, H. Z., Muslu, N., Ozdem Yilmaz, Y., Senler, B., Arabacioglu, S., & Bektas, O. (2023). The readiness of stakeholders in the scientific inquiry-supported mentoring project. International Journal of Education in Mathematics, Science, and Technology (IJEMST), 11(1), 37-55. https://doi.org/10.46328/ijemst.2651

Thailiblaly. Google Earth. (2565). สืบค้น 22 พฤษภาคม 2565 จาก https://www.thailibrary.in.th/2013/08/29/google-earth