การจัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการพยากรณ์ของบริษัท เคพี เอ็นจิเนียริ่ง 111 จำกัด

Main Article Content

เขมิสรา พุกอินทร์
ชนัญชิตา ทรงคุณ
ชนันญภัค เเสงสาย
อดุลย์ พุกอินทร์
ผกามาศ พุกอินทร์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ได้จัดการสินค้าคงคลังด้วยวิธีการพยากรณ์ของบริษัท เคพี เอ็นจิเนียริ่ง 111 จำกัด การลงพื้นที่พบปัญหาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ซึ่งมีมูลค่าการจำหน่ายมากกว่า 3 ล้านบาท ต่อปี จึงนำข้อมูลการจำหน่ายย้อนหลังตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นข้อมูลในการใช้สูตรพยากรณ์ 4 สูตร แบบเจาะจง คือ ความต้องการในช่วงเวลาสุดท้าย (Last Period Demand : LPD) ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Average : AA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average : MA) และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis : RA) ซึ่งวัดประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบใช้ค่าความ คลาดเคลื่อนสมบูรณ์ (MAD) กับค่าเฉลี่ยการจำหน่ายจริงในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565 ผลการวิจัย พบว่า ค่าการพยากรณ์เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการจำหน่ายจริงมีค่าช่องว่างเปรียบเทียบ (Gap) มีค่าน้อยกว่า 40 ชิ้น ในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ท่อ PVC 1/2" มอก. มีค่าพยากรณ์ (RA) เท่ากับ 1,560 ชิ้น เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการจำหน่ายจริงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565 เท่ากับ 1,560 ชิ้น เกิดค่าช่องว่างเปรียบเทียบ (Gap) เท่ากับ 0 ชิ้น
ซึ่งแสดงถึงการพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ผลจากงานวิจัยนี้จึงใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท เคพี เอ็นจิเนียริ่ง 111 จำกัด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

นฤมล สื่อสรรพ์, อดุลย์ พุกอินทร์, บุศรา คงศักดิ์, และผกามาศ พุกอินทร์. (2564). การบริหารจัดการการใช้กระดาษด้วยวิธีการพยากรณ์ของงานเอกสารการพิมพ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 4(1), 46-57.

ลักขณา ฤกษ์เกษม. (2561). การพยากรณ์ความต้องการสินค้าสำหรับการวางแผนการผลิต: กรณีศึกษาการผลิตชุดสะอาด. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 28(3), 291-304.

วัชรินทร์ เปียสกุล. (2549). การพยากรณ์และการวางแผนการผลิตรวม : กรณีศึกษาบริษัทผลิตกะทิสด. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

อดุลย์ พุกอินทร์. (2562). การแก้ปัญหาการหาขนาดที่เหมาะสมของการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์ ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ำพี้เพื่อถลุงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ำพี้. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลทิศตะวันออก, 8(2), 175-183.

อุดม ตั้งล้ำเลิศ. (2551). การพยากรณ์ยอดขาย และการลดต้นทุนสินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมไม้พื้นสำเร็จรูปลามิเนต. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Gaffar H., Ishtia Z. H., Günter G. (2020). Piezoresistive smart-textile sensor for inventory management record. Sensors and Actuators A: Physical, 315, 112300.

Ping-Yang Jaw. (1995). Forecasting and inventory area model choice. Monterey, California: Naval Postgraduate School.

Xin Tian, Haoqing Wang, Erjiang E. (2021). Forecasting intermittent demand for inventory management by retailers: A new approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 62, 102662.