เกี่ยวกับวารสาร
วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า (Journal of Technology and Engineering Progress : JTEP) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ICTA) ซึ่งมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม เป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับละ 8 - 12 บทความ) และ มีการดำเนินงาน จัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic paper) และบทความปริทัศน์ (Review article)
ISSN 3027-6500 (Online)
Start year: 2566
Language: ไทย
Publication charge: ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free access: ทันที
Issues per year : 2 ฉบับ (ทุก 6 เดือนต่อฉบับ)

เปิดรับบทความประจำปี 2567 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มกราคม - มิถุนายน)

2023-12-27

วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า เปิดรับบทความประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Vol 1, No.2, 2024, January - June)

 

https://ph03.tci-thaijo.org/index.php/JTEP

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2566): กรกฎาคม – ธันวาคม

วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic paper) และบทความปริทัศน์ (Review article) ที่มีคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสาขาต่าง ๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย

เผยแพร่แล้ว: 26-12-2023

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประกอบเครื่องจักรโดยใช้หลักการไคเซ็น กรณีศึกษา บริษัทออกแบบติดตั้งระบบอัตโนมัติ

สินมหัต ฝ่ายลุย, รุ่งเพชร รัศมี, วีรพงศ์ นุพพล, วิษณุ แฟงเมือง, ภัทรพงศ์ เกิดลาภี

61-69

ดูทุกฉบับ

Aims and Scope
วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า (JTEP) เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic paper) และบทความปริทัศน์ (Review article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสาขาต่าง ๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ได้แก่ ด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง, กรรมวิธีการแปรรูปสมัยใหม่, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง,วิศวกรรมงานเชื่อมและโลหะการ, การวิจัยการดำเนินงานขั้นสูง, เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ วิศวกรรมย้อนรอยและการตรวจสอบ เป็นต้น
Publication Frequency
ปีละ 2 ฉบับ (ทุก 6 เดือนต่อฉบับ)
ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – มิถุนายน (ปีถัดไป)