เกี่ยวกับวารสาร
วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า (Journal of Technology and Engineering Progress; JTEP): เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ICTA) โดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม โดยเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน ซึ่งตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับละ 8-12 บทความ) และ มีการดำเนินงาน จัดพิมพ์บทความประเภทต่าง ๆ ได้แก่ บทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic paper) และบทความปริทัศน์ (Review article)
ISSN xxxx-xxxx (Online)
Start year: 2566
Language: ไทย
Publication charge: ไม่มีค่าใช้จ่าย
Free access: ทันที
Issues per year (2023): 2 ฉบับ (ทุก 6 เดือนต่อฉบับ)

Aims and Scope
วารสารเทคโนโลยีและวิศวกรรมก้าวหน้า (JTEP) เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic paper) และบทความปริทัศน์ (Review article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์นักวิจัย นักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสาขาต่าง ๆ ที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย ได้แก่ ด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง, กรรมวิธีการแปรรูปสมัยใหม่, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง,วิศวกรรมงานเชื่อมและโลหะการ, การวิจัยการดำเนินงานขั้นสูง, เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ วิศวกรรมย้อนรอยและการตรวจสอบ เป็นต้น
Publication Frequency
ปีละ 2 ฉบับ (ทุก 6 เดือนต่อฉบับ)
ฉบับที่ 1 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ฉบับที่ 2 เดือน มกราคม – มิถุนายน (ปีถัดไป)