บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย เภาเนียม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพงค์ แจ่มกมล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ ชูวารี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กองบรรณาธิการ
- รองศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ ช่วยพันธ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- รองศาสตราจารย์ ดร.จิระพล กลิ่นบุญ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รองศาสตราจารย์ ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- รองศาสตราจารย์ วรพงค์ บุญช่วยแทน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Professor Dr. Motomichi Yamamoto, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan
- Professor Dr. Kenji Shinozaki,  Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan
- Professor Dr. Kent Salomonsson,  School of Engineering Sciences, University of Skövde, Sweden
- Professor Dr. Roy Andersson, School of Engineering, Jönköping University, Sweden
- Associate Prof. Dr. Ryutaro Hino, Faculty of Engineering, Hiroshima University, Japan
- Mr. Peter Bjork, Thai Swedish Chamber of Commerce, Thailand