นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านกระบวนการผลิตขั้นสูง, กรรมวิธีการแปรรูปสมัยใหม่, เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง, วิศวกรรมงานเชื่อมและโลหะการ, การวิจัยการดำเนินงานขั้นสูง, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, วิศวกรรมย้อนรอยและการตรวจสอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน
กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  สามารถนำไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต  ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย  และจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน
ประเภทของบทความ : บทความวิจัย, บทความวิชาการ, และบทความปริทัศน์
ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
กำหนดออก : วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้
ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม
ฉบับที่ 2 มกราคม – มิถุนายน (ปีถัดไป)
เจ้าของวารสาร : สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ