ผลของการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อการทำงานของสมอง ด้านการยืดหยุ่นทางความคิดและด้านมิติสัมพันธ์ ของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนหญิง

ผู้แต่ง

  • นิลาวัลย์ บุญประถัมภ์ -

คำสำคัญ:

แบบฝึกการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจง, กีฬายูโด, การทำงานของสมองด้านการยืดหยุ่นทางความคิด และด้านมิติสัมพันธ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลของการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อการทำงานของสมองด้านการยืดหยุ่นทางความคิดและด้านมิติสัมพันธ์ ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 ของนักกีฬายูโดเยาวชนหญิง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการคำนวณขนาดตัวอย่างประมาณการค่าเฉลี่ยขนาดประชากรค่าเฉลี่ยกรณีทราบขนาดประชากร จำนวน 15 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบฝึกการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจง ทำการฝึก  3 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 8 สัปดาห์ โดยผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC=1.00) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน และแบบทดสอบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ โดยผ่านการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC=1.00) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดช้ำทางเดียว และการทดสอบฟรีดแมน กำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความแปรปรวนแบบวัดซ้ำทางเดียวของความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ระหว่างก่อนฝึก หลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า ทั้งความสามารถในการออกแบบรูปภาพที่ไม่ซ้ำกัน และความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

References

เอกสารอ้างอิง

กรมพลศึกษา. รายงานการวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางการกีฬาบทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อ

ความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท ฟูลฟิล แมนเนจเม้นท์ จำกัด,

กรมพลศึกษา. คู่มือการทดสอบความสามารถทางสมอง. กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2565.

การกีฬาแห่งประเทศไทย. ตรวจสอบข้อมูลนักกีฬา, 2565. สืบค้นจาก http://reg.sat.or.th/search

/?fbclid=IwAR2qNZl0B5x5uuCmqp7OkwSk_EsBOmRR4qWZoK0SXWwaNTU4ATbq3RJeVkM.

ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์. สมรรถภาพทางกายและทางการกีฬา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์โธปิติคส์และ

กายภาคบำบัด คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.

อรุณ จิรวัฒน์กุล. ชีวะสถิติสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น:

ภาควิชาสถิติและประชากรศาสตร์, 2560.

Alves, H., Voss, M. W., Boot, W. R., Deslandes, A., Cossich, V., Salles, J. I., and Kramer,

A. F. Perceptual-cognitive expertise in elite volleyball players. Frontiers in

psychology, 2019, 4(36), pp. 1-9.

Armbruster, D. J. N., Ueltzhöffer, K., Basten, U. and Fiebach, C. J. Prefrontal Cortical

Mechanisms Underlying Individual Differences in Cognitive Flexibility and Stability.

Journal of Cognitive Neuroscience, 2012, 24(12), pp. 2385–2399.

Belling, P. K. and Ward, P. Time to start training: a review of cognitive research in sport

and bridging the gap from academia to the field. Procedia Manufacturing, 2020, 3(1),

pp. 1219-1224.

Bluchel, M., Lehmann, J., Kellner, J., and Jansen, P. The improvement in mental rotation

performance in primary school-aged children after a two-week motor-training. Educational Psychology, 2020, 33(1), pp. 75-86.

Farran, E. K., Bowler, A., Karmiloff-Smith, A., D’Souza, H., Mayall, L., and Hill, E. L.

Cross-Domain associations between motor ability, independent exploration,

and large-scale spatial navigation; attention deficit hyperactivity disorder,

williams syndrome, and typical development. Frontiers in human neuroscience,

, 13(225), pp. 1-16.

Fernandez-Baizan, C., Arias, J. L., and Mendez, M. Spatial orientation assessment in

preschool children: Egocentric and allocentric frameworks. Applied Neurospychology: Child, 2019, 10(2), pp. 171–193.

Frick, A., Ferrara, K., and Newcombe, N. S. Using a touch screen paradigm to assess

the development of mental rotation between 3½ and 5½ years of age. Cognitive

Processing, 2013, 14(2), pp. 117–127.

Head, D., and Isom, M. Age effects on wayfinding and route learning skills. Behavioural

brain research, 2010, 209(1), pp. 49–58.

Hillman, C. H., Erickson, K. I., and Kramer, A. F. Be smart, exercise your heart: exercise

effects on brain and cognition. Nature Reviews Neuroscience, 2008, 9(1), pp. 58–65.

Hsieh, S. and Wu, M. “Electrophysiological correlates of preparation and implementation

for diferent types of task shifs”. Brain Research, 2021, 1423(2), pp. 41-52.

Iachini, T., Ruggiero, G.,Bartolo, A., Rapuano, M. and Ruotolo, F. The Effect of Body-Related

Stimuli on Mental Rotation in Children, Young and Elderly Adults. SCIENTIFIC

REPORTS, 2019, 9(1), pp. 1-10.

Jansen, P., and Heil, M. The relation between motor development and mental rotation

ability in 5-6 years old children. Eur. J. Dev. Sci. 2010, 4(1), pp. 66–74.

Jansen, P., and Lehmann, J. Mental rotation performance in soccer players and gymnasts

in an object-based mental rotation task. Advances Cognitive Psychology, 2013, 9(2),

pp. 92–98.

Jansen, P., Lange, L., and Heil, M. The influence of juggling on mental rotation

performance in children Biomed. Hum. Kinet, 2011, 3(1), pp. 18–22.

Kiesel, A., Steinhauser, M. and Wendt, M. “Control and interference in task switching-

a review”. Psychological Bulletin, 2020, 136(5), pp. 849-874.

Leplow, B., Lehnung, M., Pohl, J., Herzog, A., Ferstl, R., and Mehdorn, H. M. Navigational

place learning in children and young adults as assessed with a standardized

locomotor search task. British journal of psychology, 2003, 94(3), pp. 299–317.

Mann, D. T., Williams, A. M., Ward, P. and Janelle, C. M. Perceptual-cognitive expertise in

sport: A meta-analysis. Journal of Sport and Exercise Psychology, 2019, 29(4),

pp. 457-478.

Moreau, D., Clerc, J., Mansy-Dannay, A., and Guerrien, A. Enhancing spatial ability through

sport practice: evidence for an effect of motor training on mental rotation

performance. Journal of Individual Differences, 2012, 33(2), pp. 83–88.

Newcombe, N. S. (2019). Navigation and the developing brain. The Journal of Experimental

biology, 2019, 222 (Pt Suppl. 1).

Pietsch, S., and Jansen, P. Laterality-Specific training improves mental rotation

performance in young soccer players. Frontiers in Psychology, 2018, 9(220), pp. 1-8.

Pietsch, S., Bottcher, C., and Jansen, P. Cognitive motor coordination training improves

mental rotation performance in primary school-aged children. Mind Brain and

Education, 2017, 11(4), pp. 176–180.

Prien, A., Junge, A., Brugger, P., Straumann, D. and Feddermann-Demont, N. Neurocognitive

Performance of 425 Top-Level Football Players: Sport-specific Norm Values and

Implications. Archives of Clinical Neuropsychology, 2018, 34(4), pp. 575-584.

Quaiser-Pohl, C. (2003). The mental cutting test “schnitte” and the picture rotation

test-two new measures to assess spatial ability. International Journal of Testing, 2003,

(3), pp. 219–231.

Riebe, D., Ehrman, J. K., Liguori, G. and Magal. M. Chapter 6 General Principles of Exercise

Prescription. In: ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 10th Ed.

Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA, 2018, pp. 143-179.

Rüsseler, J., Scholz, J., Jordan, K., and Quaiser-Pohl, C. Mental rotation of letters, pictures,

and three-dimensional objects in German dyslexic children. Child Neuropsychol,

, 11(6), pp. 497–512.

Schmidt, M., Egger, F., Kieliger, M., Rubeli, B. and Schuler, J. Gymnasts and orienteers

display better mental rotation performance than nonathletes. Journal of individual

differences, 2016, 37(1), pp. 1-7.

Shepard, R. N., and Metzler, J. Mental rotation of three-dimensional objects. Science,

, 171(3972), pp. 701–703.

Shephard, R. Exercise Physiology. Philadelphia, PA, B.C. Decker Inc, 1987.

Singh, A. S., Saliasi, E., van den Berg, V., Uijtdewilligen, L., de Groot, R. H. M., Jolles, J., … and

Andersen, L. B. Effects of physical activity interventions on cognitiveand academic

performance in children and adolescents: a novel combination of a systematic

review and recommendations from an expert panel. British Journal of Sports

Medicine, 2019, 53(10), pp. 640–647.

Smid HG, de Witte MR, Homminga I, van den Bosch RJ. Sustained and transient attention in

the continuous performance task. Journal Clinical and Experimental Neuropsychology,

, 28(6): pp. 859–883.

Spalding, K. L., Bergmann, O., Alkass, K., Bernard, S., Salehpour, M., Huttner, H. B. … and

Frisen, J. Dynamics of hippocampal neurogenesis in adult humans. Cell, 2013, 153(6),

pp. 1219–1227.

Taupin, P, and Gage, F.H. Adult neurogenesis and neural stem cells of the central

nervous system in mammals. Journal of Neuroscience Research, 2002, 69(6),

pp. 745–749.

Timmons, B. W., Naylor, P.-J., and Pfeiffer, K. A. Physical activity for preschool

Children - - how much and how?. Applied Physiology, Nutrition and Metabolism,

, 98(1), pp. S122–S134.

Tomporowski, P. D., Davis, C. L., Miller, P. H. and Naglieri, J. A. Exercise and children’s

intelligence, cognition, and academic achievement. Educational psychology review,

, 20(2), pp. 111-131.

van der Fels, I. M. J., Te Wierike, S. C. M., Hartman, E., Elferink-Gemser, M. T.,Smith, J., and

Visscher, C. The relationship between motor skills and cognitive skills in 16 year old typically developing children: a systematic review. Journal of Science and medicine in sport, 2015, 18(6), pp. 697–703.

Vandenberg, S. G., and Kuse, A. R. Mental rotations, a group test of three-dimensional

spatial visualization. Perceptual and motor skills, 1978, 47(2), pp. 599–604.

Verburgh, E., Scherder, E. J., van Lange, P. A. and Oosterlaan, J. Do Elite and Amateur Soccer

Players Outperform Non-Athletes on Neurocognitive Functioning? A Study Among

-12 Year Old Children. PlOS ONE, 2020, 11(12), p. 160.

Vestberg. T., Reinebo, G., Maurex, L., Ingvar, M. and Petrovic, P. Core executive functions are

associated with success in young elite soccer players. PlOS ONE, 2017, 12(2), pp. 1-13.

Voss, M. W., Kramer, A. F., Basak, C., Prakash, R. S. and Roberts, B. Are expert athletes

‘expert’ in the cognitive laboratory? A meta-analytic review of cognition and sport

expertise. Applied Cognitive Psychology, 2019, 24(6), pp. 812-826.

Voyer, D., and Hou, J. Type of items and the magnitude of gender differences on the

mental rotations test. Canadian Journal of Experimental Psychology, 2006, 60(2),

pp. 91–100.

Wang, C., Chang, C., Liang, Y. Shih, C. Chiu, W., Tseng, P., … and Juan, C. Open vs. closed

skill sports and the modulation of inhibitory Control. PLOS ONE, 2013, 8(2), pp. 1-10.

World Health Organization. Global Recommendations on Physical Activity for Health.

Geneva: WHO, 2010.

Yu, Q., Chan, C. C. H., Chau, B. and Fu, A. S. N. Motor skill experience modulates

executive control for task switching. Acta Psychologica, 2517, 180(1), pp. 88–97.

Zeng, N., Ayyub, M., Sun, H., Wen, X., Xiang, P., and Gao, Z. Effects of physical activity

on motor skills and cognitive development in early childhood: a systematic review. BioMed Research International, 2017(1), pp. 1-13.

เผยแพร่แล้ว

2023-07-03

How to Cite

[1]
บุญประถัมภ์ น., “ผลของการออกกำลังกายด้วยกีฬายูโดแบบเฉพาะเจาะจงที่มีต่อการทำงานของสมอง ด้านการยืดหยุ่นทางความคิดและด้านมิติสัมพันธ์ ของนักกีฬายูโดระดับเยาวชนหญิง”, JSciTech, ปี 7, ฉบับที่ 1, ก.ค. 2023.