เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ (Journal of science and technology RMUTSB)

Print ISSN: 2586-8101      Online ISSN: 2697-6447

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ได้มีการเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ในปี พ.ศ. 2560 (ปีละ 2 ฉบับ) ทั้งนี้กำหนดการเผยแพร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ 8)  เป็นต้นไป เป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-เมษายน กำหนดเผยแพร่วันที่ 1 พฤษภาคม ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม กำหนดเผยแพร่วันที่ 1 กันยายน ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม กำหนดเผยแพร่วันที่ 1 มกราคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เรื่องที่จะลงตีพิมพ์ต้องเป็นบทความวิจัย หรือบทความวิชาการ (ภาษาของบทความ ได้แก่ ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน และหรืออยู่ระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น รวมทั้งผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นหากนำผลงานของผู้อื่นมาใช้จะต้องมีการจัดทำการอ้างอิงตามรูปแบบที่วารสารกำหนด บทความที่จะลงตีพิมพ์จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่านต่อบทความ แบบปกปิด (Double blinded) ทั้งนี้บทความ ข้อความ ภาพประกอบ และตาราง ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน กองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว

 

รับบทความฉบับเต็ม (Full paper) ในด้านต่อไปนี้  

1. Computer Science and Applications

2. Science

3. Physical Education, Sports Science and Health

4. Mathematics and Statistics

5. Education