กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประมุข อุณหเลขกะ                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ            มหาวิทยาลัยเมธารัถย์

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.วาฤทธิ์ กันแก้ว                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนาวรรณ รัมมะภาพ                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร                                             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดร.ชยาคมน์  ปุริมศักดิ์                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ           มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร อุ่มไกร                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์  มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก