อิทธิพลของความลาดชันบนทางหลวงต่ออุณหภูมิของมอเตอร์แบบดุมล้อ

ผู้แต่ง

  • ธเนศ วิลาสมงคลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

มอเตอร์แบบดุมล้อ, อุณหภูมิ, สภาพทาง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการทดสอบปัจจัยด้านความลาดชันของพื้นถนนต่ออุณหภูมิของมอเตอร์แบบดุมล้อ โดยทำการบันทึกผลระหว่างการแข่งขันในรายการ Bridge Stone World Solar Challenge 2019 โดยมีระยะในการแข่งขันทั้งสิ้น 3,022 กิโลเมตร ซึ่งผ่านภูมิประเทศและสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ให้ผลการกระจายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างผลต่างของอุณหภูมิต่อความชันที่เปลี่ยนแปลง พบว่าการกระจายตัวของข้อมูลจะอยู่ในช่วง ผลต่างของอุณหภูมิที่ 28oC ทั้งนี้ไม่สามารถเห็นผลเชิงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิต่อความลาดชันมากนัก เนื่องจากอุณหภูมิอาจมีการสะสมจากการเปลี่ยนแปลงของความลาดชันในสภาพภูมิประเทศแบบเนินเขา ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลร่วมกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดช่วงระยะทาง พบว่าหากอุณหภูมิของมอเตอร์มีค่าสูงขึ้น มากกว่าย่านการทำงานในสภาวะปกติก็จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าลดต่ำลง

Author Biography

ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

References

T. Sebastian. Temperature effects on torque production and efficiency of PM motors using NdFeB magnets. IEEE Transactions on Industry Applications, 1995, Vol. 31, No. 2, pp. 353-357.

Carmen Lungoci and Dan Stoia. Temperature Effects on Torque Production and Efficiency of Motors with NdFeB, Rev. Roum. Sci. Techn. – Électrotechn. et Énerg 2008., Vol. 53, No. 4, pp. 445–454.

Garniwa et. al. Analysis of the Effect of the Motor Temperature to Brushless Direct Current Motor Performance on KARLING Electric Vehicle. 2019 J. Phys.: Conf. Ser. No. 1376.

Z. F. Bai, S. X. Li, and B. G. Cao, H∞ Control Applied to Electric Torque Control for Regenerative Braking of an Electric Vehicle, 2005, Asian Network for Scientific Information, vol. 5.

Polychronis Spanoudakis et. al. Experimental Research of Transmissions on Electric Vehicles’ Energy Consumption. 2019, Energies, Vol. 12, No. 388.

Polychronis Spanoudakis et. al. Efficient Gear Ratio Selection of a Single-Speed Drivetrain for Improved Electric Vehicle Energy Consumption. 2020, Sustainability, Vol. 12, No. 9254.

Yuechao Sun, Man Li and Cong Liao. Analysis of Wheel Hub Motor Drive Application in Electric Vehicles. 2016, Global Congress in Manufacturing and Management (GCMM 2016), MATEC Web of Conferences, Vol. 100.

Peng Yang et. al. Study on Temperature Field Distribution of Asphalt Overlay on Existing Cement Pavement. 2017, Advances in Engineering Research (AER), vol. 143, pp.196-203.

Thanet Vilasmongkolchai, Rattapol Phosri, Pinitnai Sittithai, and Thichakorn Visansakon, Efficiency Test of Solar Vehicle Towards Australia's Terrain on Stuart Highway 1 Road, 2020, The 4th International Symposium Bangkokthonburi University, pp. 483-490.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31

How to Cite

[1]
วิลาสมงคลชัย ธ. และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ., “อิทธิพลของความลาดชันบนทางหลวงต่ออุณหภูมิของมอเตอร์แบบดุมล้อ”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 87–94, มี.ค. 2021.