การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC

ผู้แต่ง

  • กำจัด ใจตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • สงกรานต์ ภารกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

ตัวควบคุมแบบพีไอดี, การควบคุมความเร็วแบบวงปิด, เซอร์โวมอเตอร์กระแสตรง, ไมโครคอนโทรลเลอร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอดีสำหรับการควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โว มอเตอร์กระแสตรงแบบวงปิดโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตตระกูล PIC รุ่น 18F4431 เพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัว ประมวลผลด้านการควบคุม โดยการควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์กระแสตรงจะใช้วิธีการของซีเกลอร์- นิโคลส์แบบวงปิดเพื่อสร้างตัวควบคุมแบบพีไอดี ผลจากการทดลองการทำงานแสดงให้เห็นว่าตัวควบคุมความเร็ว รอบของเซอร์โวมอเตอร์กระแสตรงแบบพีไอดีที่สร้างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC รุ่น 18F4431 สามารถ ควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์กระแสตรงได้อย่างแม่นย า โดยมีค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบที่ สถานะคงตัวน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาเข้าสู่สภาวะคงตัวประมาณ 1 วินาที ทั้งในขณะที่ไม่มีภาระและมี ภาระ

Author Biographies

กำจัด ใจตรง, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

สงกรานต์ ภารกุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

References

Bhagat, Nikunj A., Bhaganagare, Mahesh, & Pandey, P. C. DC motor speed control using PID controllers. In EE 616 electronic system design course project, EE Dept, IIT Bombay, November 2009 (Online). Available: bhagatnikunj.weebly.com/uploads/1/0/4/6/10469153/esd_report.pdf [2014, July 27].

S. Reeba Rex, Mary Synthia Regis Prabha. A speed control of DC motor with PWM using microcontroller in hardware in loop, International Journal of Engineering & Technology, 2018, pp.116-119

Sohaib Aslam, Sundas Hannan, Umar Sajjad, Waheed Zafar. Implementation of PID on pic24f series microcontroller for speed control of a dc motor using mplab and proteus, Advances in Science and Technology – Research Journal, Vol. 10, No.31, 2016, pp.40-50

Said Mahmut Cinar, Zekeriya Balci, Ismail Yabanova. Performing speed control of a DC motor with auto-tuning PID, Afyon Kocatepe University Journal of Science and Enginerring, 2019, pp.690-696

Salman Jasim Hammoodi, Kareem Sayegh Flayyih, Ahmed Refaat Hamad. Design and implementation speed control system of DC motor based on PID control and matlab simulink, International Journal of Power Electronics and Drive System, Vol. 11, No.1, 2020, pp.127-134

Amarapini Divya, Prasadarao Bobbili. Comparison and speed control of DC motor and DC servomotor using IMC based PID controller, International Journal for Modern Trends in Science and Technology, 2020, pp.493-501

Hamza Alzarok, Aiyoub H. Musbah. Tuning of a speed control system for DC servo motor using genetic algorithm, The international journal of engineering and information technology, Vol. 6, No. 2, 2020, pp.141-150

Mirza Muhammad Sabir, Junaid Ali Khan. Optimal design of PID controller for the speed control of DC motor by using metaheuristic techniques, Advances in Artificial Neural Systems, Vol 2014, pp.1-8

Katsuhiko Ogata. Modern control engineering, Prentice-Hall International, United Kingdom,1997, pp.672-673

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-03-31

How to Cite

[1]
ใจตรง ก., ภารกุล ส., และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ., “การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC”, JSciTech, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 78–86, มี.ค. 2021.