การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก

ผู้แต่ง

  • กำจัด ใจตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • สงกรานต์ ภารกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
  • ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คำสำคัญ:

ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก, การควบคุมความเร็วแบบวงปิด, เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

บทคัดย่อ

เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวางในงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น หุ่นยนต์และสายพานล าเลียง ตัวควบคุมที่ใช้กันมากที่สุดในสาขาอุตสาหกรรมคือตัวควบคุมแบบพีไอดี ในบทความ นี้บทบาทของตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกเพื่อควบคุมความเร็วของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะท าให้ เอาท์พุตมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับตัวควบคุมแบบพีไอดี ถึงแม้ว่าตัวควบคุมแบบพีไอดีจะปรับปรุงทั้ง คุณสมบัติในสภาวะชั่วครู่และสภาวะคงตัวอีกทั้งยังลดเวลาช่วงขอบขาขึ้นและลดค่าผิดพลาดในสภาวะคงตัว แต่ก็มี ข้อจ ากัดในการปรับพารามิเตอร์และคุณสมบัติการควบคุมที่ไม่น่าพอใจ ผลการจ าลองการท างานแสดงให้เห็นว่า ผลตอบสนองทางพลวัตของระบบต่อสัญญาณแบบขั้นบันไดที่ใช้ตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิกมีผลตอบสนองที่ดีกว่าตัว ควบคุมแบบพีไอดีทั้งในขณะเริ่มเดินของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในสภาวะไม่มีโหลดและในสภาวะที่มีการ เปลี่ยนแปลงโหลด

Author Biographies

กำจัด ใจตรง, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

สงกรานต์ ภารกุล, คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

ณรงค์ฤทธิ์ ยิ้มเจริญพรสกุล, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

References

Hamza Alzarok, Aiyoub H. Musbah, Tuning of a Speed Control System for DC Servo Motor Using Genetic Algorithm, TheInternational Journal of Engineering and Information Technology, Volume 6, No.2, 2020, pp.141-150

Raj Kumar Mishra, Srishti Singh and Md. Asif Hasan,Fuzzy Logic based PID Controller Tuning for Speed Control of DC Servo Motor, EasyChair Preprint, No.4056, 2020, pp.1-8

Ritika Pradhan, Shabbiruddin, Speed Control of DC Motor Using Fuzzy Logic Control and Simulink, International Journal on Advanced Electrical and Computer Engineering, Volume 5, Issue 2, 2018, pp.55-58

Umesh Kumar Bansal, Rakesh Narvey, Speed control of DC motor using fuzzy PID controller, Advance in Electronic and Electric Engineering, Volume 3, No.9,2013, pp. 1209-1220

G. Vasudevarao, V. Rangavalli, Comparison of Speed Control of Dc Servo Motor using Pi, PID, Fuzzy, SMC, International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, Volume 3, Issue 11, 2016, pp. 151-156

Shashi Bhushan Kumar, Mohammed Hasmat Ali, Anshu Sinha, Design and simulation of speed control of DC motor by fuzzy logic Technique with Matlab/Simulink, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 4, Issue 7, 2014, pp.1-4

Ang, K.H.and Chong, G.C.Y.and Li, Y., PID Control system analysis, design, and technology, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Volume 13, No.4, 2005, pp.559-576

Dipraj, Anurag Singh, Rishikesh Kumar Singh, Savitri Sharma, Analogous Research of Classical PI Controller and Fuzzy Logic Controller to Control the Speed of D.C. Servo Motor, 3rd International Conference on Computational & Experimental Methods in Mechanical Engineering, 2021, doi:10.1088/1742-6596/2007/1/012044

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-30

How to Cite

[1]
ใจตรง ก., ภารกุล ส., และ ยิ้มเจริญพรสกุล ณ., “การควบคุมความเร็วรอบของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบฟัซซี่ลอจิก”, JSciTech, ปี 5, น. 13–23, ธ.ค. 2021.

ฉบับ

บท

บทความวิจัย