กระบวนการผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษถ่านเหลือใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้แต่ง

  • อานันต์ วาชัยสี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • คุณภัทร ศรีเปารยะ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • วิมล พรหมแช่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • พีรพงศ์ หนูช่วย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • สุจิตรา แสงชัยศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • กิตติคุณ เซียวสกุล สถาบันวิจัย พัฒนาและสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
  • อภิชาติ หาจัตุรัส สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • ชิโนรส ละอองวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำสำคัญ:

ถ่านอัดแท่ง, เศษถ่านไม้เบญจพรรณ, พลังงานชีวมวล

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพ ค่าอุณหภูมิความร้อน ค่าความหนาแน่น และระยะเวลาการเผาไหม้ของถ่านอัดแท่ง จากเศษถ่านไม้เบญจพรรณที่เหลือใช้เป็นจำนวนมากของโรงงานอุตสาหกรรมการอบกุ้งแห้งในพื้นที่ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยการทดลองพบว่าอุณหภูมิความร้อนที่เหมาะสมของถ่านอัดแท่ง เฉลี่ยอยู่ที่ 556.5 องศาเซลเซียส โดยวัดด้วยเครื่องเทอร์โมมิเตอร์อินฟาเรดวัดห่างจากตัววัตถุ 10 เซนติเมตร จากการวิเคราะห์พื้นผิวและความหนาแน่นของถ่านอัดแท่ง จะมีพื้นผิวแน่นและมีรูพรุนเพียงเล็กน้อยถ้าหากมองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็น เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดผิววัตถุที่กำลังขยาย 200 ไมครอน มีค่าพื้นผิวความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ที่ 37.32 นาโนเมตร ของอัตราส่วนผสมของน้ำร้อน 500 มิลลิลิตร, แป้งมันสำปะหลัง 25 กรัม, ถ่านผง 500 กรัม และระยะเวลาการเผาไหม้สูงสุด 145 นาที ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าสามารถนำถ่านอัดแท่งไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการต่างๆได้ภายในครัวเรือน

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-08