การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อตรวจสอบใบหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ

ผู้แต่ง

  • สมศักดิ์ ดอนไพรเณร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
  • ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำสำคัญ:

การพัฒนาไลน์, แชทบอท, การประมวลผลภาพ

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง การพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อตรวจสอบใบหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแชทบอทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ในการตรวจสอบใบหน้าของพนักงานรักษาความปลอดภัย สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในพัฒนาไลน์แชทบอทเพื่อตรวจสอบใบหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ แอปพลิเคชันไลน์, โปรแกรม Node-Red, การเขียนชุดคำสั่งด้วยเทคนิค Low Code Programs และ Teachable Machine ในการวิเคราะห์รูปภาพและประมวลผลบุคคลในภาพ ด้วยวิธีการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 คน ใช้คนละ 10 รูป ถ่ายในเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยความแม่นยำสูงสุด ร้อยละ 83.38 และต่ำสุด ร้อยละ 63.08

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-12-08