การสอนโค้ดดิ้งผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง

ผู้แต่ง

  • พิมพ์พลอย หงษ์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำสำคัญ:

การสอนโค้ดดิ้ง, กิจกรรมการเรียนรู้, การวางแผนเส้นทาง

บทคัดย่อ

งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้ได้สร้างกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาคณิตศาสตร์และโค้ดดิ้ง และได้กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยงเมืองเวียงกาหลง โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง 2.เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโค้ดดิ้งโดยใช้บริบทของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 3.เพื่อพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง จำนวน 7 แผน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญ แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียน และแบบบันทึกหลังการสอน ผลการศึกษาทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วางแผนเส้นทางเมืองเวียงกาหลง จำนวน 7 แผน ที่เป็นแผนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะด้านโค้ดดิ้ง ด้วยการวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเวียงกาหลง  จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ากิจกรรมการเรียนรู้นี้มีความเหมาะสมในการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ผลการนำแผนจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้วางแผนเส้นทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับโค้ดดิ้งโดยใช้บริบทของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี มีการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ดีขึ้น

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-09-08